SUBHASTA PIN­TU­RA DE PLENSA

La Vanguardia (Català) - Diners - - 12 Diners -

La sa­la de sub­has­tes bar­ce­lo­ni­na Su­bar­na po­sa a la ven­da en la li­ci­ta­ció del 9 de ju­li­ol un qua­dre dels anys no­ran­ta de Jau­me Plensa (Bar­ce­lo­na, 1955), amb un preu de sor­ti­da de 9.000 eu­ros. Es trac­ta d’una obra abs­trac­ta, molt ver­ti­cal en la so­lu­ció plàs­ti­ca, que es po­dria en­ten­dre com una evo­ca­ció del cos hu­mà com a es­pai i lloc, que sem­pre ha es­tat la re­fe­rèn­cia tri­di­men­si­o­nal dels tre­balls de l’es­cul­tor ca­ta­là. C.G-O

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.