MO­TOR L’ÚL­TI­MA JOIA DE SANT’AGATA

La Vanguardia (Català) - Diners - - 12 Diners - Lam­borg­hi­ni Aven­ta­dor SVJ 63 Ro­ads­ter Da­ni­el Bal­cells Ho­me­nat­ge als orí­gens el 1963

Mo­tor: V12 | Po­tèn­cia: 770 CV | Uni­tats: 63 | Preu es­ti­mat: 620.000 eu­ros | Lam­borg­hi­ni.com

Lam­borg­hi­ni Cen­tro Sti­le, en col·la­bo­ra­ció amb el de­par­ta­ment Ad Per­so­nam (es­pe­ci­a­lit­zat en per­so­na­lit­za­ció i cre­a­ci­ons úni­ques de la fir­ma del to­ro), van pre­sen­tar fa just un any, du­rant la Mon­te­rey Car We­ek del 2019, l’ex­clu­siu Aven­ta­dor SVJ 63 Ro­ads­ter. L’úl­ti­ma joia des­ti­na­da a col·lec­ci­o­nis­tes de la mar­ca de Sant’Agata Bo­log­ne­se, dis­po­ni­ble per a no­més 63 cli­ents a tot el món, s’ha co­men­çat a lliu­rar aquests di­es.

El dis­seny ex­te­ri­or, es­pe­cí­fi­ca­ment desen­vo­lu­pat per al mo­del Ro­ads­ter, té una part su­pe­ri­or de fi­bra de car­bo­ni mat o bri­llant que in­clou sos­tre, co­ber­ta del mo­tor, rei­xe­tes de ven­ti­la­ció, vo­ra del pa­ra­bri­sa i mi­ralls re­tro­vi­sors. Les llan­tes mo­no­car­gol for­ja­des te­nen un nou aca­bat de ti­ta­ni mat, men­tre que l’in­te­ri­or, en vuit exò­ti­ques com­bi­na­ci­ons de co­lors i re­ma­tat a Al­can­ta­ra, com­bi­na la fi­bra de car­bo­ni amb el Car­bonSkin lleu­ger pa­ten­tat per Lam­borg­hi­ni.

El Ven­ta­dor SVJ Ro­ads­ter man­té l’ex­cep­ci­o­nal ren­di­ment, l’agi­li­tat i la su­pe­ri­o­ri­tat me­cà­ni­ca i ae­ro­di­nà­mi­ca del cu­pè, la ver­sió amb sos­tre tan­cat de l’icò­nic su­peres­por­tiu V12 ita­lià que té el rè­cord per a un mo­del de pro­duc­ció al Nür­bur­gring-Nordsch­lei­fe. La si­gla SVJ res­pon al con­cep­te Su­per Ve­lo­ce, men­tre que la J fa re­fe­rèn­cia, tra­di­ci­o­nal­ment en la mar­ca transal­pi­na, als mo­dels amb un ren­di­ment es­pe­ci­al i des­tre­sa a la pis­ta.

Amb una po­tèn­cia de 770 CV a 8.500 rpm, lliu­ra 720 Nm de pa­rell a 6.750 vol­tes, i acon­se­gueix una re­la­ció pes-po­tèn­cia de 2.05 kg/CV. L’SVJ Ro­ads­ter ac­ce­le­ra de 0 a 100 km/h en 2,9 se­gons i és capaç d’ar­ri­bar a més de 350 km/h.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.