EX­PO­SI­CIÓ VI­DA VER­DA I BLAVA

La Vanguardia (Català) - Diners - - 12 Diners - Ju­an Bu­fill

Pin­tu­ra, ins­tal·la­ció | Ro­cío San­ta Cruz Art, Bar­ce­lo­na | Fins al 10 de se­tem­bre | Preus de 6.000 a 25.000 eu­ros | Tel.: 93-633-83-60

Si­xe Pa­re­des (Ba­da­lo­na, 1975) es va do­nar a conèi­xer amb el pseu­dò­nim Si­xe­art. El 2008 la Ta­te Mo­dern de Lon­dres el va se­lec­ci­o­nar en­tre els ar­tis­tes de gra­fi­tis més no­ta­bles, poc des­prés d’una ex­po­si­ció a la ga­le­ria N2. La se­va evo­lu­ció poste­ri­or l’ha por­tat cap a ho­rit­zons més am­plis. La se­va an­te­ri­or in­di­vi­du­al a Bar­ce­lo­na, tam­bé a N2, es re­mun­ta al 2011. Es ti­tu­la­va Cos­mo­vi­sió an­di­na i in­clo­ïa pin­tu­res de fins a qua­tre me­tres d’am­pla­da, com ara Psi­co­dè­lia an­di­na. A la se­va pri­me­ra ex­po­si­ció a la ga­le­ria Ro­cío San­ta Cruz, Si­xe con­ti­nua en aques­ta lí­nia còs­mi­ca, ja enun­ci­a­da al tí­tol Cer­cle sa­grat. Però aquest cop re­du­eix la gam­ma cro­mà­ti­ca al verd del bosc i el blau de l’ai­gua que re­flec­teix el cel. I, d’al­tra ban­da, am­plia la vi­sió i al·lu­deix al pla­ne­ta, a la bi­os­fe­ra i a la hi­dros­fe­ra, ame­na­ça­des per la pro­duc­ció in­dus­tri­al con­ta­mi­nant. A l’obra de Si­xe una sel­va pot ser evo­ca­da de ma­ne­res di­fe­rents. A Orí­gens (a la imat­ge) la na­tu­ra és ge­o­me­trit­za­da com una pin­tu­ra ne­o­geo, però a Ama­zò­nia o Ar­te­fac­te ri­tu­al, Si­xe evo­ca l’es­pes­sor ve­ge­tal o els ri­tu­als mà­gics per mit­jans pro­pis de la tra­di­ció tèx­til pre­co­lom­bi­na fu­si­o­nant la vi­sió an­ti­ga i la mo­der­na, com va fer Eu­dald Ser­ra en la se­va eta­pa més sur­re­a­lis­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.