SUBHASTA L’HA­REM DE PICASSO

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 13 -

En­tre el desem­bre del 1954 i el fe­brer del 1955 Picasso va em­pren­dre una sè­rie de 15 olis en què ver­si­o­na­va el fa­mós qua­dre ori­en­ta­lis­ta de De­la­croix Fem­mes d’Al­ger dans leur ap­par­te­ment. La ver­sió F surt a li­ci­ta­ci­ons el 10 de ju­li­ol a Ch­ris­tie’s va­lo­ra­da en 23 mi­li­ons d’eu­ros. El maig del 2015 la ver­sió O es va ad­ju­di­car per 160,7 mi­li­ons d’eu­ros, i va es­ta­blir el rè­cord mun­di­al en subhasta del mes­tre mala­gueny. C.G-O

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.