Es tren­ca el sos­tre

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 13 -

El mo­vi­ment es de­mos­tra ca­mi­nant, va dir Di­ò­ge­nes. I ai­xò és el que va fer Sot­heby’s aquest di­lluns per aca­bar de con­vèn­cer els in­crè­duls que en­ca­ra te­ni­en re­ti­cèn­ci­es so­bre si les obres d’art es ven­dri­en en lí­nia. I no par­lem d’obres me­nors! El pri­mer as­salt des­prés de l’atu­ra­da per la pan­dè­mia era una subhasta to­tal­ment di­gi­tal que plan­te­ja­va molts dub­tes, però que van re­sol­dre amb un èxit ro­tund, apu­jant el ni­vell de les ven­des a una bau­la de preus im­pen­sa­ble fa no­més uns me­sos.

Si bé la con­tem­pla­ció de l’art és pre­sen­ci­al, in­ter­net obre nous ca­nals de ven­da i co­mu­ni­ca­ció amb l’au­di­èn­cia que per­met a sub­has­ta­dors i ga­le­ris­tes con­ti­nu­ar sent re­lle­vants. En con­se­qüèn­cia, el fu­tur del mer­cat de l’art se­rà du­al, en una in­ex­tri­ca­ble sim­bi­o­si en­tre el pre­sen­ci­al i el di­gi­tal. Però què va pas­sar en aques­ta subhasta de Sot­heby’s?

Doncs que la fir­ma va ar­mar pla­tós de te­le­vi­sió en tres ciu­tats di­fe­rents, Lon­dres, No­va York i

ARCHIVO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.