SUB­HAS­TES DA­VANT DEL MAR

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 13 - Jo­a­quim So­ro­lla Car­los Gar­cía-Osu­na

| Set­dart.com | 15 ju­li­ol. Es­ti­ma­ció: de 200.000 a 250.000 eu­ros.

Jo­a­quim So­ro­lla va ser un apas­si­o­nat ar­tis­ta que va tro­bar al Me­di­ter­ra­ni la ple­ni­tud il·lu­mi­na­da que com­bi­na amb el si­len­ci pro­fund d’un sa­fa­reig, la blan­ca acro­mia de les ve­les des­ple­ga­des so­bre els blaus del cel i el mar, on tre­ba­llen els ho­mes i es pro­jec­ta la ten­dre­sa de les do­nes com pas­sa al qua­dre del 1910 ti­tu­lat Fent tas­ques da­vant del mar, que ad­met li­ci­ta­ci­ons fins al 15 de ju­li­ol a Set­dart.com i que té una es­ti­ma­ció que os­cil·la en­tre 200.000 i 250.000 eu­ros. Du­rant els anys que Jo­a­quim Mir va viu­re a Mo­llet va plas­mar l’es­ta­ció ter­mal de Cal­des de Mont­bui, on es ba­nya­va la se­va ma­re. Aque­lles tem­po­ra­des va pin­tar un con­junt de pai­sat­ges de­no­mi­nats El Pas­col. El que s’ofe­reix, da­tat el 1922, plas­ma un cap­ves­pre i té una es­ti­ma­ció de 150.000 a 200.000 eu­ros. Nu d’oda­lis­ca, de Jo­a­quim Su­nyer, po­dria ar­ri­bar als 35.000 eu­ros de re­ma­ta­da. És una obra d’una ei­xe­le­bra­da sen­su­a­li­tat que pro­ta­go­nit­za una do­na es­ti­ra­da so­bre el llit d’un ha­rem. L’art més in­ter­na­ci­o­nal el re­pre­sen­ta una com­po­si­ció de lla­pis de co­lors so­bre pa­per ori­gi­nal de Je­an Mic­hel Bas­quiat, ad­qui­rit a l’ar­tis­ta per Ur­ba­no Quin­to el 1981, que fa anar els seus ha­bi­tu­als tra­ços vi­o­lents. L’es­ti­ma­ció d’aques­ta obra se si­tua en­tre 30.000 i 35.000 eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.