EX­PO­SI­CIÓ 25 ANYS D’UTOPIA

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 13 - Ce­le­bra­ció de l’art Tomás Pa­re­des

Utopia Parkway | C/ Rei­na 11, Ma­drid | Fins al 17 de ju­li­ol | Preus: 300 a 3.700 eu­ros | Te­lè­fon | 91-532-88-44

Per als temps que cor­ren no és po­ca co­sa! La pri­ma­ve­ra del 1995 obria a Chu­e­ca una ga­le­ria d’art mar­ca­da pel gust de Lo­la Cres­po i Ri­car­do Na­var­ro. No va ser efí­me­ra, ja que el 2006, al ma­teix bar­ri, es­tre­na­ven un al­tre lo­cal, a pocs me­tres de la Gran Via, on con­ti­nua.

Qual­se­vol es­pai di­fu­sor d’art

–mú­si­ca, lli­bres, ci­ne­ma o te­a­tre– és una fi­nes­tra ober­ta a la lli­ber­tat, la plu­ra­li­tat, la mà­gia. Pel que fa a Höl­der­lin, Yves Bon­ne­foy con­clo­ïa: “Una gran obra no és tant l’èxit d’una per­so­na com l’oca­sió que do­na a d’al­tres per re­pren­dre la re­cer­ca”.

Són nom­bro­sos i fi­dels els col·lec­ci­o­nis­tes que han en­for­mat el seu es­til de vi­da a tra­vés d’obres dels au­tors que do­nen imat­ge a Utopia Parkway. En­tre d’al­tres: dos fo­tò­grafs mag­ní­fics, Bolk i Fer­re­ro; Gre­ta Chic­he­ri; Ga­la­no; Di­mi­tri­a­dis; Gar­cía-Alix o Al­ber­to Pi­na, dels quals re­pro­du­ïm Nú­vols a Rei­na, 2019, oli/te­la, 55x38 cm, 1.650 eu­ros.

Ri­car­do Na­var­ro ja se’n va anar, i Lo­la Cres­po man­té aquest ra­có com un san­tu­a­ri de cre­a­ti­vi­tat. Joia!

Obres a la ve­na en lí­nia

El pla­tó de TV que Sot­heby’s va cons­truir a No­va York per a la subhasta en lí­nia amb el Fran­cis Ba­con ve­nut al fons

Hong Kong, per re­trans­me­tre glo­bal­ment i en temps re­al to­ta l’emo­ció i el gla­mur ne­ces­sa­ris que re­que­reix una com­pe­ti­ti­va subhasta d’art. Tot un es­pec­ta­cle, molt a prop de la in­dús­tria de l’en­tre­te­ni­ment. Es van ven­dre uns 80 lots al llarg de gai­re­bé cinc ho­res per uns 322 mi­li­ons d’eu­ros, a prop de l’es­ti­mat mà­xim, amb ven­des re­lle­vants d’obres de do­nes, vuit rè­cords d’ar­tis­tes en subhasta i una al­ta efec­ti­vi­tat, un per­cen­tat­ge de ven­des d’un 93%. Si els es­tu­dis ens de­ien que el di­gi­tal era so­bre­tot per a obres que vo­re­ja­ven els 12.000 dò­lars, avui aquest sos­tre s’ha fet mi­ques. El fa­bu­lós tríp­tic de Fran­cis Ba­con Ins­pi­red by the Ores­te­ia of Aeschy­lus (1981) va ser l’es­tre­lla de la nit qu­an es va ad­ju­di­car per 75,1 mi­li­ons (amb co­mis­si­ons), i va de­mos­trar que les ven­des en les sub­has­tes di­gi­tals po­den ser tan al­tes com les pre­sen­ci­als. Aques­ta set­ma­na és el torn de Ch­ris­tie’s. Ja s’es­tan fre­gant les mans.

Si el di­gi­tal era per a obres de 12.000 dò­lars, aquest lí­mit s’ha tren­cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.