El pri­mer test

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 15 - Jo­an Bo­net Ma­jó

Des­prés d’unes quan­tes set­ma­nes de pro­me­te­do­ra deses­ca­la­da del Gran Con­fi­na­ment, co­men­cen a apa­rèi­xer re­brots de co­ro­na­vi­rus. En al­guns es­tats d’Amè­ri­ca del Nord, com ara Flo­ri­da, els con­ta­gis han aug­men­tat un 110% l’úl­tim mes, a Te­xas un 80%, i a

Ca­li­fòr­nia un 47%. Men­tre que a Eu­ro­pa la re­a­pa­ri­ció del vi­rus sem­bla més con­tro­la­da, sor­prèn la dràs­ti­ca de­ci­sió de tor­nar a la fa­se 2 a la ciu­tat de Pe­quín, ja que no es cor­res­pon amb l’apa­rent de­te­ri­o­ra­ment de les da­des ofi­ci­als: tan­car es­co­les i res­trin­gir mo­vi­ments qu­an amb prou fei­nes es comp­ta­bi­lit­zen 350 ca­sos? Des­prés dels durs mo­ments vis­cuts, és nor­mal que ens so­bre­sal­tem amb ca­da se­nyal d’alar­ma. So­bre­tot qu­an el mal­son, que ha ma­tat més de mig mi­lió de per­so­nes, va co­men­çar a Wu­han, un lloc de què no ha­ví­em sen­tit ni a par­lar.

Sem­bla que no cal­drà es­pe­rar a la te­mu­da se­go­na ona­da de l’oc­tu­bre i que, amb l’in­cre­ment de con­ta­gis, al llarg dels prò­xims di­es ens en­fron­ta­rem al pri­mer gran test per a l’eco­no­mia i els mer­cats. Men­tre que als pa­ï­sos que ja ha­vi­en deses­ca­lat co­men­cen els re­brots, vaig creu­re con­ve­ni­ent no obli­dar que el vi­rus ha con­ti­nu­at ac­tiu en al­guns pa­ï­sos emer­gents, que en­ca­ra no han es­tat capa­ços de con­tro­lar-lo: el Bra­sil (amb una si­tu­a­ció agreu­ja­da per la ma­la ges­tió del seu go­vern, que ha pro­vo­cat la se­go­na mor­ta­li­tat més gran del món); l’Ín­dia, per les se­ves po­bres con­di­ci­ons sa­ni­tà­ri­es i ele­va­da den­si­tat de po­bla­ció; Mè­xic, Xi­le, el Pakis­tan...

Tot i que no s’ha de tor­nar a menys­te­nir la capa­ci­tat de pro­pa­ga­ció d’aquest co­ro­na­vi­rus, cau­sant de la con­trac­ció eco­nò­mi­ca més gran des de fa gai­re­bé un se­gle, és ra­o­na­ble pen­sar que la re­o­ber­tu­ra tin­drà lloc sen­se re­brots?

No, ja que in­dub­ta­ble­ment la capa­ci­tat més gran de mo­vi­ment i d’in­terac­ció en­tre hu­mans sem­pre aug­men­ta­rà la pos­si­bi­li­tat d’in­fec­tar-se. De to­ta ma­ne­ra, els me­ca­nis­mes de pre­ven­ció i mit­jans per com­ba­tre’l ara són mi­llors. S’han après mol­tes co­ses; el vi­rus ja no ens aga­fa des­pre­vin­guts; trac­ta­ments com la de­xa­me­ta­so­na (anun­ci­at aques­ta set­ma­na) aju­da­ran en la lluita con­tra la malal­tia men­tre ar­ri­ba la va­cu­na, i li­mi­ta­rà els re­brots i pro­pi­ci­a­rà que les no­ves me­su­res d’aï­lla­ment si­guin molt es­pe­cí­fi­ques i úni­ca­ment cen­tra­des en els fo­cus de re­brot. Ad­di­ci­o­nal­ment cal te­nir en comp­te que els tests que es fan ara han aug­men­tat sig­ni­fi­ca­ti­va­ment: l’úl­tim mes, un 40% a Flo­ri­da i Ca­li­fòr­nia, i fins i tot un 150% a Ari­zo­na, de ma­ne­ra que, per molt con­tro­lat que es­ti­gui el vi­rus, sem­pre in­cre­men­ta els con­ta­gi­ats ofi­ci­als.

Des­prés del fort re­bot de les bor­ses de les úl­ti­mes set­ma­nes, ar­ri­ba el pri­mer test del co­ro­na­vi­rus. Po­dria sem­blar que els mer­cats des­comp­ten una re­cu­pe­ra­ció en V de l’eco­no­mia, que di­fí­cil­ment pas­sa­rà, però no és del tot cert: les pu­ja­des s’han cen­trat úni­ca­ment en tec­no­lo­gia i sa­lut, i la res­ta de sec­tors cí­clics han que­dat obli­dats. A més, els es­tí­muls mo­ne­ta­ris i fis­cals sen­se pre­ce­dents li­mi­ta­ran les cai­gu­des. Apro­fi­tem la vo­la­ti­li­tat que pro­vo­ca­rà el pri­mer test per tor­nar a car­re­gar bor­sa i crè­dit. Du­ra­rà poc i cal con­ti­nu­ar in­ver­tint de ca­ra al nou ci­cle que es­tà a punt de co­men­çar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.