Ai­xò ja ho he vis­cut

La Vanguardia (Català) - Diners - - 16 Diners - Sa­lo­mé Bou­zas

10.131,37. És l’ac­tu­al mà­xim his­tò­ric del Nas­daq Com­po­si­te, l’ín­dex que agru­pa 5.200 com­pa­nyi­es als Es­tats Units, amb una re­pre­sen­ta­ció molt im­por­tant del sec­tor tec­no­lò­gic. Cre­at el 1971 amb una ba­se de 100, el 23 de juny va ar­ri­bar a la xi­fra que obre aques­ta co­lum­na. En una si­tu­a­ció com la que es­tem vi­vint, en què les con­se­qüèn­ci­es eco­nò­mi­ques de la Co­vid-19 en­ca­ra són in­cer­tes, aquest ín­dex ha es­tat capaç no no­més de re­cu­pe­rar les cai­gu­des, de més d’un 30%, pa­ti­des en­tre fi­nals de fe­brer i març, si­nó tam­bé de re­cu­pe­rar-les i tren­car en tot just 87 ses­si­ons el ni­vell mà­xim a què ha­via ar­ri­bat abans que una pan­dè­mia mun­di­al tan­qués mig món a ca­sa. I és que el Nas­daq viu amb la idea con­tí­nua que les es­ta­dís­ti­ques hi són per tren­car-les, i amb aquest ín­dex vi­vim en un dé­jà-vu cons­tant.

Però per què aquest ín­dex vo­la alt men­tre d’al­tres, com molts dels eu­ro­peus (l’Ibex in­clòs), vi­uen una tra­ves­sia pel de­sert? La res­pos­ta ja l’hem do­nat: la tec­no­lo­gia. Pro­ba­ble­ment no hi ha ha­gut mai en to­ta la his­tò­ria un ele­ment dis­rup­tor d’aques­ta mag­ni­tud. Qual­se­vol re­a­li­tat pos­si­ble pas­sa per so­lu­ci­ons en aquest àm­bit, fins i tot aques­ta re­a­li­tat, utò­pi­ca fins fa sis me­sos, en què qual­se­vol va­cu­na o trac­ta­ment da­vant el vi­rus pas­sa in­dub­ta­ble­ment per l’ús de la bi­o­tec­no­lo­gia. Si ara ha­gués­siu de com­prar unes ac­ci­ons per re­ga­lar als nets, us es­ti­ma­rí­eu més una cis­te­lla ple­na de bancs, com­pa­nyi­es ener­gè­ti­ques i al­tres sec­tors re­gu­lats o una cis­te­lla car­re­ga­da d’Ama­zon, Bo­oking, Go­o­gle (a tra­vés de la se­va ma­triu Alp­ha­bet), Cis­co o Ado­be? No es­tic di­ent de cap ma­ne­ra que al­tres sec­tors no tin­guin fu­tur, però sí que ho tin­dran com­pli­cat si en el seu ave­nir no abra­cen les tec­no­lo­gi­es que avui re­cull aquest ín­dex, al­menys ara per ara, a pro­va de Co­vid-19.

EL PIT­JOR

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.