Tres me­sos de guanys

La mi­llo­ra de la si­tu­a­ció eco­nò­mi­ca es­tà su­perant les in­cer­te­ses de la pan­dè­mia

La Vanguardia (Català) - Diners - - 18 Diners - Pri­mo Gonzá­lez

Les en­tra­des ne­tes de di­ners en els fons d’in­ver­sió s’han man­tin­gut a l’al­ça du­rant la ma­jor part dels úl­tims me­sos i en el con­junt del se­gon tri­mes­tre de l’any, tot i que en­ca­ra ar­ros­se­guen una cai­gu­da d’uns 1.600 mi­li­ons d’eu­ros a cau­sa dels mals re­sul­tats del fe­brer i el març. L’atrac­ció d’es­tal­vi dels fons d’in­ver­sió ra­di­ca en la mi­llo­ra dels mer­cats de ren­da fi­xa i so­bre­tot va­ri­a­ble, ja que l’atrac­tiu al­cis­ta que va co­men­çar a l’abril ha ele­vat l’atrac­tiu de les in­ver­si­ons de fons dels me­sos poste­ri­ors.

Aquest avenç dels mer­cats té la ba­se en la mi­llo­ra de la si­tu­a­ció eco­nò­mi­ca, una ve­ga­da han que­dat en­re­re els mals au­gu­ris de l’ini­ci de la pri­ma­ve­ra, qu­an la pan­dè­mia as­set­ja­va amb més in­ten­si­tat les eco­no­mi­es i la pa­ra­lit­za­ció d’ac­ti­vi­tats va dei­xar el tei­xit pro­duc­tiu en una si­tu­a­ció de­fi­ci­ent, de què ja es­tà sor­tint amb alts i bai­xos. Les úl­ti­mes da­des d’ocu­pa­ció als Es­tats Units han pro­vo­cat un im­por­tant brot d’op­ti­mis­me en mit­jans eco­nò­mics i bor­sa­ris.

Si els mer­cats no han mi­llo­rat de ma­ne­ra més ní­ti­da és a cau­sa dels ris­cos de re­brot de la pan­dè­mia en al­gu­nes zo­nes del món i per la se­va ne­ga­ti­va evo­lu­ció als dos pa­ï­sos del món més afec­tats, els Es­tats Units i el Bra­sil.

La ren­di­bi­li­tat mit­ja­na dels fons al juny va ser d’un 1,29%, molt en lí­nia amb l’1,23% del mes de maig. Els tres úl­tims me­sos les ren­di­bi­li­tats han cai­gut sis­te­mà­ti­ca­ment del cos­tat po­si­tiu per al con­junt dels fons. Una mi­ca més d’un 15% del pa­tri­mo­ni ges­ti­o­nat pels fons es­pa­nyols su­pera en aquest punt de l’any el 3% de ren­di­bi­li­tat i un 12% del pa­tri­mo­ni ha acu­mu­lat guanys a fi­nals de juny d’un 12%.

Les úl­ti­mes set­ma­nes les bor­ses han pre­sen­tat un per­fil més avi­at al­cis­ta en es­pe­ra que al­guns dels afers eco­nò­mics pen­dents de re­sol­dre, com ara el

Prop d’un 15% del pa­tri­mo­ni dels fons acu­mu­la pu­ja­des su­pe­ri­ors a un 3% aquest se­mes­tre

pro­gra­ma de re­cons­truc­ció eco­nò­mi­ca de la zo­na eu­ro, en què es te­nen di­po­si­ta­des im­por­tants ex­pec­ta­ti­ves, aca­bin amb un acord po­lí­tic que per­me­ti en­for­tir l’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca a la zo­na eu­ro, men­tre la nor­ma­lit­za­ció de les ac­ti­vi­tats quo­ti­di­a­nes per­me­ti re­cu­pe­rar el rit­me de crei­xe­ment eco­nò­mic i en­trar en una no­va fa­se d’es­ta­bi­li­tat i crei­xe­ment du­rant la res­ta de l’any.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.