Di­ners en els fons de ren­da fi­xa

La Vanguardia (Català) - Diners - - 18 Diners -

La ren­da fi­xa s’ha con­ver­tit les úl­ti­mes set­ma­nes en un gan­xo atrac­tiu, ja que els in­ver­sors apos­ten en aquest ti­pus de fons d’in­ver­sió, so­bre­tot els de ren­da fi­xa a llarg ter­mi­ni, en què han en­trat uns 725 mi­li­ons d’eu­ros en ter­mes nets. Aques­tes in­ver­si­ons es­tan atre­tes so­bre­tot pels tí­tols de ren­da fi­xa so­bi­ra­na, ja que els fons de deu­te pú­blic s’han vist be­ne­fi­ci­ats per l’es­ta­bi­li­tat i fins i tot mi­llo­ra de les ren­di­bi­li­tats del deu­te en els mer­cats se­cun­da­ris. L’ac­ti­vi­tat emis­so­ra per part del Tre­sor ha es­tat molt in­ten­sa en les úl­ti­mes sub­has­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.