Cal­cu­la­do­ra me­di­am­bi­en­tal

La Vanguardia (Català) - Diners - - 18 Diners -

La ges­to­ra su­ïs­sa de fons Pic­tet ha en­ge­gat una no­va cal­cu­la­do­ra en lí­nia amb què pre­tén fa­ci­li­tar a l’in­ver­sor un me­ca­nis­me de quan­ti­fi­ca­ció de l’im­pac­te so­bre el seu es­tal­vi en una es­tra­tè­gia d’in­ver­sió me­di­am­bi­en­tal glo­bal. És un camp d’in­ver­sió que té ca­da ve­ga­da un uni­vers més am­pli d’em­pre­ses. La ma­tei­xa ges­to­ra té un fons es­pe­ci­a­lit­zat en aquest seg­ment del mer­cat, el Pic­tet Glo­bal En­vi­ron­ment Op­por­tu­ni­ti­es, que ha acon­se­guit una ren­di­bi­li­tat mit­ja­na anu­al d’un 9,78% des del seu llan­ça­ment al mer­cat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.