Po­ca cor­re­la­ció

La Vanguardia (Català) - Diners - - 18 Diners - P.G.

Els fons de ren­da va­ri­a­ble es­pa­nyo­la han tan­cat el mes de juny amb un guany mit­jà d’un 3,64%, el més ele­vat en­tre els di­fe­rents ti­pus de fons que es co­mer­ci­a­lit­zen a Es­pa­nya. Va ser un mes de re­cu­pe­ra­ció que no ha es­bor­rat ni de bon tros les pèr­du­es acu­mu­la­des des del ge­ner, que s’han vist re­du­ï­des fins a un 22,1% al fi­nal del pri­mer se­mes­tre, el pit­jor re­sul­tat en­tre els di­fe­rents grups de fons es­pa­nyols. La bor­sa es­pa­nyo­la ha es­tat, en efec­te, el pit­jor ne­go­ci per als in­ver­sors que te­nen els di­ners en fons d’in­ver­sió es­pa­nyols, tot i que la re­cu­pe­ra­ció de juny no dei­xa de ser un bon au­gu­ri, se­gons els ana­lis­tes, que cre­uen que el mer­cat es­pa­nyol de ren­da va­ri­a­ble ha es­tat ex­ces­si­va­ment cas­ti­gat.

En con­junt, els fons d’in­ver­sió van per­dre un 4,0% del seu va­lor en aquest pri­mer se­mes­tre de l’any 2020, i la con­tri­bu­ció dels fons es­pe­ci­a­lit­zats en la bor­sa es­pa­nyo­la va ser la més ne­ga­ti­va de tots els grups. La ren­da va­ri­a­ble in­ter­na­ci­o­nal tam­bé va con­tri­buir a les pèr­du­es, tot i que menys, de la ma­tei­xa ma­ne­ra que el mes de juny els mer­cats ex­te­ri­ors de ren­da va­ri­a­ble van apor­tar en con­junt un 2,9% de guanys.

La cor­re­la­ció en­tre les ren­di­bi­li­tats dels di­ver­sos ti­pus de fons i la in­cli­na­ció dels in­ver­sors per uns i d’al­tres a l’ho­ra d’in­ver­tir els di­ners és for­ça mi­llo­ra­ble. Du­rant la pri­me­ra mei­tat de l’any els fons més desit­jats pels in­ver­sors van ser els que te­nen les se­ves in­ver­si­ons en la ren­da va­ri­a­ble in­ter­na­ci­o­nal, tot i que aquest grup va ser el que va pre­sen­tar les se­go­nes pèr­du­es més grans. Per con­tra, els fons de què va fu­gir el vo­lum d’es­tal­vi més gran en la pri­me­ra mei­tat de l’any van ser els de re­torn ab­so­lut, més de 1.100 mi­li­ons d’eu­ros de sor­ti­des ne­tes, mal­grat que no van pre­sen­tar els pit­jors re­sul­tats, ja que si bé la se­va cai­gu­da en va­lo­ra­ció va ser d’un 3,3% al se­mes­tre, qua­tre grups van pre­sen­tar cai­gu­des més for­tes, no no­més els de ren­da va­ri­a­ble, si­nó tam­bé els de ti­pus glo­bal o els mix­tos de ren­da va­ri­a­ble.

En su­ma, les re­ac­ci­ons dels in­ver­sors ges­ti­o­nant els seus di­ners no sem­pre s’ajus­ten a unes pre­vi­si­ons en­cer­ta­des de ren­di­bi­li­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.