For­tes cai­gu­des en els ti­pus a llarg

La Vanguardia (Català) - Diners - - 18 Diners -

L’emis­sió de bons i obli­ga­ci­ons de l’Es­tat en l’úl­ti­ma subhasta ha in­ten­si­fi­cat l’emis­sió d’aquests ac­tius pú­blics. Els bons a cinc anys de ter­mi­ni han es­tat ad­ju­di­cats a un ti­pus mar­gi­nal d’un -0,133% da­vant el -0,060% an­te­ri­or, men­tre que les obli­ga­ci­ons a 10 anys han re­ta­llat la ren­di­bi­li­tat mar­gi­nal fins a un 0,458% des d’un 0,538% de la subhasta pre­ce­dent. Les obli­ga­ci­ons a 30 anys amb va­lor re­si­du­al de 7 anys s’han si­tu­at en un 0,157% da­vant el 0,633% an­te­ri­or. Els bons in­de­xats s’han llan­çat amb el ti­pus mar­gi­nal més baix, d’un -0,337%, molt per so­ta de la re­fe­rèn­cia an­te­ri­or.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.