Atrac­ció emo­ci­o­nal

El ‘resty­ling’ de les car­ros­se­ri­es cu­pè i des­ca­po­ta­ble de la fa­mí­lia de gam­ma al­ta de la fir­ma ar­ri­ba amb me­su­res per aug­men­tar-ne el con­fort i efi­ci­èn­cia

La Vanguardia (Català) - Diners - - 20 Motor - Da­ni­el Bal­cells

El Clas­se E Cou­pé iCa­brio, les ver­si­ons més ama­bles, atrac­ti­ves i emo­ci­o­nants ba­sa­des en la ber­li­na exe­cu­ti­va de Mer­ce­desBenz, s’ac­tu­a­lit­zen en pro­fun­di­tat per con­so­li­dar més en­ca­ra el seu pres­ti­gi­ós po­si­ci­o­na­ment i po­ten­ci­ar-ne el ca­ràc­ter ex­clu­siu, em­ble­mà­tic i as­pi­ra­ci­o­nal. Les no­ves va­ri­ants de lí­nia es­por­ti­va i sos­tre prac­ti­ca­ble, que com­ple­men­ten el re­cent llan­ça­ment del re­no­vat Clas­se E en les se­ves ver­si­ons se­dan, fa­mi­li­ar (Es­ta­te) i All-Ter­rain (fa­mi­li­ar off ro­ad), ar­ri­ba­ran a la tar­dor far­ci­des d’in­no­va­do­res tec­no­lo­gi­es i equi­pa­ments que les si­tu­en, una ve­ga­da més, al cap­da­vant del seg­ment prè­mi­um d’ori­en­ta­ció lú­di­ca.

El Clas­se E Cou­pé i el Clas­se E Ca­brio, jun­ta­ment amb les se­ves res­pec­ti­ves va­ri­a­ci­ons d’al­tes pres­ta­ci­ons, AMG E 53 4MATIC+ Cou­pé i Ca­brio, dis­po­ni­bles més en­da­vant, pre­sen­ten una no­ta­ble i evi­dent evo­lu­ció es­tè­ti­ca res­pec­te als mo­dels ac­tu­als del 2018 que es tra­du­eix en un per­fil es­por­tiu més ac­cen­tu­at i en un dis­seny més per­fi­lat, en es­pe­ci­al re­fe­rent a la sec­ció fron­tal. Els fars amb tec­no­lo­gia led in­te­gral in­cor­po­rats de sè­rie comp­ten ara amb car­cas­ses més pla­nes. A més, s’ha mo­di­fi­cat la dis­po­si­ció in­te­ri­or dels ele­ments llu­mi­no­sos als llums poste­ri­ors led. Igual­ment, els mo­dels de du­es por­tes han as­su­mit les mo­di­fi­ca­ci­ons més im­por­tants in­tro­du­ï­des ja en l’E ber­li­na, a la ven­da des de fa uns me­sos.

El Cou­pé llu­eix una ex­pres­si­va si­lu­e­ta es­por­ti­va com­bi­nant la be­lle­sa i les vir­tuts clàs­si­ques d’un Gran Tu­ris­me amb un in­te­ri­or que pro­por­ci­o­na el desit­jat

Els nous Clas­se E Cou­pé i Ca­brio són una sín­te­si per­fec­ta de pres­ta­ci­ons, ele­gàn­cia i con­fort

Amb 4,83 m de llarg, les car­ros­se­ri­es de 2 por­tes de l’E llu­ei­xen una pre­sèn­cia molt so­fis­ti­ca­da i ele­gant

La ca­po­ta in­so­no­rit­zant comp­ta amb di­ver­ses ca­pes tèx­tils amb un so­fis­ti­cat aï­lla­ment tèr­mic Pot comp­tar amb pa­ra­vents elèc­tric (Air­cap) i ca­le­fac­ció a la zo­na del cap (Airs­carf)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.