Con­fort sug­ge­ri­dor

La Vanguardia (Català) - Diners - - Motor 21 -

Hi ha 4 co­lors nous per a l’E: pla­ta High­tech, gris Gra­fit Me­tal·lit­zat, pla­ta Mo­ha­ve i roigPa­ta­gò­nia

equi­li­bri en­tre di­na­mis­me i co­mo­di­tat en con­fi­gu­ra­ció 2 +2. Per la se­va ban­da, el Ca­brio comp­ta amb la tra­di­ci­o­nal ca­po­ta de lo­na del mo­del que per la se­va lleu­ge­re­sa i el seu com­pac­te me­ca­nis­me d’ober­tu­ra i tan­ca­ment brin­da una ge­ne­ro­sa ha­bi­ta­bi­li­tat per a un mà­xim de qua­tre per­so­nes, ai­xí com un ele­vat con­fort de mar­xa i una ex­cel·lent pro­tec­ció tèr­mi­ca, acús­ti­ca i ae­ro­di­nà­mi­ca.

Ex­pan­sió de l’elec­tri­fi­ca­ció L’ofer­ta me­cà­ni­ca per a aques­tes du­es car­ros­se­ri­es comp­ta amb ver­si­ons di­è­sel de 143 i 250 CV, i ga­so­li­na de 145, 190 i 270 CV, to­tes elles com­bi­na­des amb la cai­xa au­to­mà­ti­ca 9G-Tro­nic de la mar­ca i amb dis­po­ni­bi­li­tat en al­guns ca­sos de comp­tar amb trac­ció in­te­gral 4Matic.

Mer­ce­des ha am­pli­at l’elec­tri­fi­ca­ció a la ca­de­na ci­ne­mà­ti­ca del Clas­se E, tant en ver­si­ons ga­so­li­na com en di­è­sel. Els dos ve­hi­cles de du­es por­tes d’aques­ta sa­ga equi­pen per pri­me­ra ve­ga­da un al­ter­na­dor ar­ren­ca­dor in­te­grat (ISG) al mo­tor di­è­sel de qua­tre ci­lin­dres en la ver­sió to­pall de gam­ma. Aquest mo­tor comp­ta amb una xar­xa de bord par­ci­al de 48 volts que pos­si­bi­li­ta a més la fun­ció de re­cu­pe­ra­ció i la pos­si­bi­li­tat de pla­ne­jar amb el mo­tor apa­gat, in­cre­men­tant-ne ai­xí l’efi­ci­èn­cia.

Aques­ta se­go­na ge­ne­ra­ció de l’al­ter­na­dor ar­ren­ca­dor in­te­grat de Mer­ce­des for­ma ara part del can­vi, i no del mo­tor com fins ara. Ai­xò fa­ci­li­ta la se­va har­mo­nit­za­ció amb di­fe­rents mo­tors. A més, l’em­pen­ta ad­di­ci­o­nal de 483 cm 7,7 s km/h l/ 100 km

In­qües­ti­o­na­ble­ment ele­gants, cu­pè i cà­brio en­a­mo­ren per una lí­nia que pri­o­rit­za el gau­di vi­su­al i sen­so­ri­al, pro­pi i aliè

Són cò­mo­des, efi­ci­ents, tec­no­lò­gics, di­nà­mics i més pràc­tics i ra­ci­o­nals per a ús ha­bi­tu­al del que po­dria sem­blar

Els grans cu­pès han pas­sat a te­nir gai­re­bé tots qua­tre por­tes, men­tre que els de du­es són es­cas­sos i ri­va­lit­zen més amb el Clas­se C per di­men­si­ons. Tam­bé els grans cà­bri­os de qua­tre pla­ces es­tan des­a­pa­rei­xent del mer­cat o bé són més es­por­tius i molt més cars 190 CV 241 km/h 5,5 l 370 l 58.180 €

290 CV 233 km/h 9,3 l 332 l 47.450 €

320 CV 250 km/h 6,9 l 350 l 121.400 €

L’ac­cés a les pla­ces poste­ri­ors, l’altura al sos­tre al dar­re­re i la capa­ci­tat de la bo­ca de càr­re­ga te­nen les se­ves li­mi­ta­ci­ons, lò­gi­ca­ment

Els EUA, Ale­ma­nya, el Reg­ne Unit i la Xi­na són els seus prin­ci­pals mer­cats. A Es­pa­nya les ven­des d’aques­tes car­ros­se­ri­es són es­cas­ses

l’ISG (EQ Bo­ost), dis­po­ni­ble des del pri­mer gir de les ro­des, s’in­cre­men­ta a un mà­xim de 15 kW i 180 Nm, la qual co­sa re­dun­da en un aug­ment del pla­er de con­duc­ció.

Tam­bé equi­pa tec­no­lo­gia de 48 volts i ISG el mo­tor de ga­so­li­na de sis ci­lin­dres en lí­nia, dis­po­ni­ble per pri­me­ra ve­ga­da en la Clas­se E. Aques­ta me­cà­ni­ca, ja uti­lit­za­da en el CLS, el Clas­se S i el GLE, mi­llo­ra el ren­di­ment i l’efi­ci­èn­cia amb una as­sis­tèn­cia elèc­tri­ca de fins a 16 kW i 250 Nm.

D’al­tra ban­da, les ver­si­ons d’al­tes pres­ta­ci­ons AMG E 53 4Matic+, ca­rac­te­rit­za­des per una pre­sèn­cia més agres­si­va i dis­tin­ti­va, equi­pa­ran un mo­tor elec­tri­fi­cat de 3.0 li­tres amb so­bre­a­li­men­ta­ció do­ble i desen­vo­lu­pa­ran 435 CV de po­tèn­cia.

Vo­lant amb de­tec­ció capa­ci­ti­va Una de les apor­ta­ci­ons tec­no­lò­gi­ques més sig­ni­fi­ca­ti­ves de la no­va Clas­se E de Mer­ce­des-Benz és la de­tec­ció capa­ci­ti­va del seu nou vo­lant. Els bo­tons de con­trol tàc­til col·lo­cats en els ra­dis del vo­lant ara fun­ci­o­nen amb la ma­tei­xa tec­no­lo­gia que la pan­ta­lla d’un te­lè­fon in­tel·li­gent. Ja no són, per tant, bo­tons fí­sics amb una su­per­fí­cie que s’ha­gi de pré­mer o pres­si­o­nar, si­nó que res­po­nen a ges­tos de llis­ca­ment i pres­sió lleu­ge­ra.

Els tocs són re­gis­trats i ava­lu­ats per sen­sors capa­ci­tius que per­me­ten una ope­ra­ció in­tu­ï­ti­va ja que el sis­te­ma de­tec­ta on es tro­ba el dit. Es­tan si­tu­ats a du­es su­per­fí­ci­es ope­ra­ti­ves, una per al pla­fó d’ins­tru­ments i una al­tra la pan­ta­lla de mit­jans, in­te­gra­des a ran dels ra­dis del vo­lant. Ai­xò fa més fà­cil i con­for­ta­ble la con­duc­ció i l’ope­ra­ti­vi­tat de fun­ci­ons i, al­ho­ra, mar­ca un pas més cap a la fu­tu­ra con­duc­ció au­tò­no­ma.

Les fu­tu­res va­ri­ants AMG E 53 comp­ta­ran amb un mo­tor de 3.0 li­tres amb do­ble tur­bo i 435 CV de po­tèn­cia

Les ber­li­nes de 2 por­tes te­nen una llar­ga tra­di­ció a Mer­ce­des amb mo­dels com el 300 CE, CLK o SL

El sis­te­ma d’in­fo­en­tre­te­ni­ment MBUX per­met con­tro­lar de for­ma in­tu­ï­ti­va to­tes les fun­ci­ons

Llarg

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.