Evo­lu­ció in­te­gral

L’ASX es­tre­na mo­tor, aug­men­ta la con­nec­ti­vi­tat, in­cre­men­ta la se­gu­re­tat i mi­llo­ra el di­na­mis­me

La Vanguardia (Català) - Diners - - 22 Motor - Ra­mon Or­tiz MIT­SU­BIS­HI ASX MPI CVT 4WD MÉS MENYS

El cros­so­ver ASX és un pi­lar fo­na­men­tal en la gam­ma del fa­bri­cant ja­po­nès Mit­su­bis­hi. Des del seu llan­ça­ment el 2013 s’han ve­nut més d’1,3 mi­li­ons d’uni­tats i al mer­cat es­pa­nyol es van ma­tri­cu­lar 7.000 ASX du­rant el pas­sat exer­ci­ci. La pres­ti­gi­o­sa fir­ma ja­po­ne­sa ofe­reix ara nous ar­gu­ments per de­ci­dir-se per un mo­del que evo­lu­ci­o­na de ma­ne­ra in­te­gral en tots els apar­tats. Aquest ca­ris­mà­tic ve­hi­cle es­tre­na una part da­van­te­ra mo­di­fi­ca­da en la qual són no­ve­tat la gra­e­lla, el pa­ra-xocs i el sis­te­ma d’il·lu­mi­na­ció Bi-lED da­van­ter.

El nou ASX es­tre­na un mo­tor ga­so­li­na at­mos­fè­ric MPI que com­pleix amb la nor­ma­ti­va Eu­ro 6 D-Temp. Els seus elàs­tics 150 CV de po­tèn­cia per­me­ten dis­po­sar d’una res­pos­ta no­ta­ble des de bai­xes re­vo­lu­ci­ons, as­so­lint les se­ves mi­llors sen­sa­ci­ons per so­bre de les 4.000 rpm. La va­ri­ant equi­pa­da amb can­vi au­to­mà­tic afe­geix con­fort de con­duc­ció i per­met ob­te­nir uns con­sums de com­bus­ti­ble més re­du­ïts, en­ca­ra que alen­teix la capa­ci­tat d’ac­ce­le­ra­ció res­pec­te a la ver­sió equi­pa­da amb can­vi ma­nu­al.

La qua­li­tat de pro­duc­te es be­ne­fi­cia d’in­teres­sants no­ve­tats. A l’in­te­ri­or po­dem gau­dir de ta­pis­se­ri­es de te­la i cuir d’un tac­te molt agra­da­ble. Al vo­lant de l’ASX, el con­duc­tor gau­deix d’una ex­pe­ri­èn­cia més gra­ti­fi­cant grà­ci­es a un nou ta­bli­er amb er­go­no­mia mi­llo­ra­da. Ara re­sul­ta més sen­zill ges­ti­o­nar els con­trols del cli­ma­tit­za­dor i una pan­ta­lla de 8 pol­za­des per­met ac­ce­dir amb fa­ci­li­tat a to­tes les da­des dels ser­veis d’in­for­ma­ció i en­tre­te­ni­ment, uns apar­tats on l’ASX gau­deix de no­ves fun­ci­o­na­li­tats de con­nec­ti­vi­tat.

Va­lor afe­git

El nou Mit­su­bis­hi ASX és un au­to­mò­bil que comp­ta amb bo­nes co­tes in­te­ri­ors d’ha­bi­ta­bi­li­tat. La se­va no­ta­ble am­pla­da in­te­ri­or fa que tres pas­sat­gers hi pu­guin vi­at­jar amb cer­ta co­mo­di­tat a les 80 60 40 20 11,7 s km/h l/ 100 km 120 140 160

Mi­llo­ra el com­por­ta­ment a la car­re­te­ra i gau­deix d’una ex­cel·lent pro­tec­ció per als seus ocu­pants

La trac­ció 4WD d’aques­ta ver­sió apor­ta un im­por­tant plus de se­gu­re­tat di­nà­mi­ca en su­per­fí­ci­es llis­cants 8,2

El re­gis­tre ho­mo­lo­gat d’ac­ce­le­ra­ció de 0 a 100 km/h és per so­bre dels 11 se­gons

Con­ce­bu­da per prac­ti­car una con­duc­ció su­au i con­for­ta­ble, la cai­xa au­to­mà­ti­ca no des­ta­ca per la se­va ra­pi­de­sa

Po­tèn­cia Ni­vell de so­roll Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma Ac­ce­le­ra­ció Pro­gres­si­vi­tat Avan­ça­ment Eco­lo­gia

Po­si­ció del con­duc­tor Ac­cés a bord Vi­si­bi­li­tat ex­te­ri­or Co­mo­di­tat In­so­no­rit­za­ció Ha­bi­ta­bi­li­tat Mo­du­la­ri­tat Ma­le­ter Fun­ci­o­na­li­tat

Sus­pen­sió Di­rec­ció Frens Can­vi Es­ta­bi­li­tat Con­fort Aplom en rec­ta Ma­ni­o­bra­bi­li­tat

Ciu­tat Car­re­te­ra Au­to­pis­ta

Equi­pa­ment Aca­bat Ma­te­ri­als Se­gu­re­tat Con­sum

pla­ces poste­ri­ors i la capa­ci­tat del ma­le­ter su­pera els 400 li­tres de vo­lum útil.

Un dels fac­tors que di­fe­ren­ci­en l’ASX de la ma­jo­ria dels com­pe­ti­dors és la pos­si­bi­li­tat de comp­tar amb trac­ció in­te­gral. Re­fe­rent en aquest ti­pus de tec­no­lo­gia grà­ci­es a les més de vuit dè­ca­des d’ex­pe­ri­èn­cia, la trac­ció 4WD de Mit­su­bis­hi mi­llo­ra la se­gu­re­tat de con­duc­ció en to­ta ti­po­lo­gia de su­per­fí­ci­es.

El ve­hi­cle fun­ci­o­na amb trac­ció to­tal en la mo­da­li­tat 4WD Auto. D’aques­ta ma­ne­ra no és ne­ces­sa­ri pre­o­cu­par-se de res, ja que el sis­te­ma ges­ti­o­na de for­ma cons­tant i au­to­mà­ti­ca la trans­fe­rèn­cia de pa­rell en­tre els dos ei­xos. Si les con­di­ci­ons d’ad­he­rèn­cia són molt ad­ver­ses, el sis­te­ma dis­po­sa de la mo­da­li­tat 4WD Lock que trans­fe­reix més pa­rell a les ro­des poste­ri­ors. Tam­bé es­tà dis­po­ni­ble la mo­da­li­tat 2WD, idò­nia per a una con­duc­ció en sec i sen­se di­fi­cul­tats. En aques­ta fun­ció, el ve­hi­cle mos­tra to­ta la se­va agi­li­tat –el xas­sís és ara més rí­gid– i es re­du­ei­xen els con­sums de com­bus­ti­ble. Al mar­ge dels be­ne­fi­cis de la trac­ció to­tal, l’ASX com­ple­ta una ex­cel·lent se­gu­re­tat amb múl­ti­ples ajuts a la con­duc­ció.

En de­fi­ni­ti­va, Mit­su­bis­hi comp­ta amb un ASX més mo­dern, atrac­tiu i com­pe­ti­tiu en el seu seg­ment. A més, és pos­si­ble gau­dir d’una in­teres­sant ofer­ta co­mer­ci­al en col·la­bo­ra­ció amb San­tan­der Con­su­mer Fi­nan­ce.

Es trac­ta d’una cam­pa­nya de­no­mi­na­da #Ar­ran­ca­mosDeNu­e­vo i que per­met ad­qui­rir ara un ve­hi­cle de Mit­su­bis­hi i co­men­çar a pa­gar-lo l’any que ve.

L’efi­cà­cia de la trac­ció in­te­gral fa­ci­li­ta avan­çar per su­per­fí­ci­es llis­cants amb un plus de se­gu­re­tat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.