De­but en el seg­ment B-SUV

Toyo­ta com­ple­ta la se­va gam­ma SUV amb el nou Ya­ris Cross, equi­pat amb tec­no­lo­gia hí­bri­da i trac­ció AWD-i

La Vanguardia (Català) - Diners - - 24 Motor - Ra­mon Or­tiz

Toyo­ta treu­rà al mer­cat el 2021 el Ya­ris Cross, un tot­ca­mí que co­breix el seg­ment B i s’uneix als mo­dels ja dis­po­ni­bles C-HR (seg­ment C) i RAV4 (seg­ment D). Dis­se­nyat i desen­vo­lu­pat pen­sant en les pre­fe­rèn­ci­es dels cli­ents eu­ro­peus, es fa­bri­ca­rà a la plan­ta fran­ce­sa d’On­naing, a prop de Va­len­ci­en­nes, i la fir­ma ja­po­ne­sa ha pre­vist unes ven­des su­pe­ri­ors a 150.000 uni­tats anu­als.

El Ya­ris Cross reu­neix tot el ne­ces­sa­ri per a aquells que desit­gen un au­to­mò­bil adap­tat a la vi­da ur­ba­na. En aquest en­torn, els con­duc­tors va­lo­ren ca­da ve­ga­da més la ro­bus­te­sa i la po­si­ció de con­duc­ció ele­va­da, però res­pec­tant una es­ca­la a mi­da dels car­rers de la ciu­tat i fent un es­pe­ci­al èm­fa­si en el res­pec­te pel me­di am­bi­ent. Ha de ser, a més, un ve­hi­cle de dis­seny in­con­fu­si­ble i so­fis­ti­cat.

Com a mem­bre de la fa­mí­lia Ya­ris, el Cross adop­ta la pla­ta­for­ma GA-B de Toyo­ta per a mo­dels com­pac­tes, de ma­ne­ra que ga­ran­teix ri­gi­de­sa de car­ros­se­ria i equi­li­bri de xas­sís. Tam­bé com­par­teix el seu con­cep­te de dis­seny i con­fi­gu­ra­ció amb el Ya­ris, man­te­nint unes di­men­si­ons ex­ter­nes com­pac­tes. Toyo­ta afir­ma que el Ya­ris Cross és un au­tèn­tic tot­ca­mí, do­tat d’una po­si­ció de con­duc­ció ele­va­da. La gam­ma dis­po­sa­rà d’una ver­sió amb trac­ció to­tal in­tel·li­gent AWD-i.

La me­cà­ni­ca es­ta­rà con­fi­a­da a la quar­ta ge­ne­ra­ció de la tec­no­lo­gia hí­bri­da de Toyo­ta. Amb el Ya­ris, se­rà el pri­mer mo­del a in­cor­po­rar un nou mo­tor de ga­so­li­na d’1,5 li­tres de tres ci­lin­dres, dis­se­nyat per re­duir la fric­ció i les pèr­du­es me­cà­ni­ques, a més d’op­ti­mit­zar la com­bus­tió. El re­sul­tat és la dis­po­ni­bi­li­tat d’un pa

Toyo­ta.es

El fla­mant Toyo­ta Ya­ris Cross ex­hi­beix un dis­seny in­con­fun­di­ble i so­fis­ti­cat

Pro­po­sa una po­si­ció de con­duc­ció ele­va­da i dis­po­ni­bi­li­tat op­ci­o­nal de trac­ció to­tal in­tel·li­gent

Toyo­ta es­pe­ra fa­bri­car més de 150.000 uni­tats anu­als i as­so­lir una quo­ta de mer­cat su­pe­ri­or al 8%

rell ele­vat a rè­gims bai­xos, acom­pa­nyat d’una gran efi­ci­èn­cia.

El fla­mant mo­del de la mar­ca ja­po­ne­sa es­tre­na­rà tam­bé una no­va ba­te­ria d’alt vol­tat­ge d’ió-li­ti, més lleu­ge­ra i amb més ren­di­ment. Un mo­tor elèc­tric de 59 kW, com­bi­nat amb el mo­tor de ga­so­li­na, con­for­men una po­tèn­cia com­bi­na­da de 116 CV i ga­ran­tei­xen una no­ta­ble res­pos­ta. La ver­sió de trac­ció da­van­te­ra es­tà per so­ta dels 90 g/ km de CO2, men­tre que la va­ri­ant AWD-i de trac­ció to­tal es man­té tam­bé per so­ta dels 100 g/km.

Aquest Ya­ris comp­ta amb una con­tra­por­ta elèc­tri­ca i dis­po­sa de sa­fa­ta poste­ri­or d’altura ajus­ta­ble. Aques­ta sa­fa­ta es pot di­vi­dir en du­es i té a dis­po­si­ció, a més, un nou sis­te­ma de cor­ret­ges fle­xi­bles per as­se­gu­rar els ob­jec­tes trans­por­tats. En ma­tè­ria de se­gu­re­tat el nou Ya­ris Cross equi­pa el pa­quet Toyo­ta Sa­fety Sen­se i fun­ci­ons d’as­sis­tèn­cia al con­duc­tor.

Es­tre­na una no­va ba­te­ria i un mo­tor ga­so­li­na de tres ci­lin­dres que lliu­ra una po­tèn­cia de 116 CV

La no­va pro­pos­ta de Toyo­ta és un ve­hi­cle fle­xi­ble i ido­ni per a un es­til de vi­da ac­tiu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.