Kia i Rep­sol s’unei­xen per im­pul­sar la mo­bi­li­tat elèc­tri­ca

La Vanguardia (Català) - Diners - - Motor 25 -

Rep­sol se­rà l’ins­tal·la­dor pre­fe­rent de la in­fra­es­truc­tu­ra de càr­re­ga per a ve­hi­cles elèc­trics en els 220 punts de ven­da de Kia a Es­pa­nya

Kia va anun­ci­ar fa poc un pro­gra­ma en­fo­cat a im­pul­sar la com­pra d’elèc­trics

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.