49

La Vanguardia (Català) - Diners - - Motor 25 -

Kia i Rep­sol han fir­mat un acord per a la ins­tal·la­ció de punts de càr­re­ga de ve­hi­cles elèc­trics i hí­brids en­do­lla­bles, ai­xí com al­tres ser­veis as­so­ci­ats en l’àm­bit de la mo­bi­li­tat elèc­tri­ca, per a par­ti­cu­lars, em­pre­ses i con­ces­si­o­na­ris. D’aques­ta ma­ne­ra, l’ener­gè­ti­ca Rep­sol es con­ver­teix en el pro­ve­ï­dor ho­mo­lo­gat per Kia per als ve­hi­cles 100% elèc­trics i els hí­brids en­do­lla­bles.

En vir­tut d’aquest con­ve­ni, la fir­ma core­a­na ofe­ri­rà als seus cli­ents a Es­pa­nya la pos­si­bi­li­tat d’ins­tal·lar als seus do­mi­ci­lis la in­fra­es­truc­tu­ra de càr­re­ga per a ve­hi­cles elèc­trics de Rep­sol. La com­pa­nyia es­pa­nyo­la pro­por­ci­o­na una so­lu­ció ener­gè­ti­ca glo­bal, amb avan­tat­ges dins i fo­ra de la llar. In­clou la ins­tal·la­ció clau en mà del punt de càr­re­ga do­mès­tic, ser­vei de man­te­ni­ment, l’op­ció de con­trac­tar una ta­ri­fa elèc­tri­ca de Rep­sol adap­ta­da a ca­da ha­bi­tat­ge i be­ne­fi­cis ad­di­ci­o­nals, com du­es càr­re­gues de franc al mes en ex­clu­si­va per als cli­ents de Kia. A més, grà­ci­es al nou acord, els cli­ents de les du­es com­pa­nyi­es po­dran car­re­gar el seu ve­hi­cle en els més de 250 punts pú­blics de Rep­sol amb un 50% de des­comp­te en cas que con­trac­tin la ta­ri­fa elèc­tri­ca per a la llar de Rep­sol, i es be­ne­fi­ci­a­ran de fins a 150 eu­ros de re­gal a Way­let, l’apli­ca­ció de

El Kia Ni­ro es­tà dis­po­ni­ble al nos­tre mer­cat en ver­si­ons hí­bri­da (HEV) i hí­bri­da en­do­lla­ble (PHEV) des de 19.900 € amb fi­nan­ça­ment. El Ni­ro PHEV té una au­to­no­mia en mo­da­li­tat 100% elèc­tri­ca de 49 qui­lò­me­tres

pa­ga­ment de Rep­sol, que pot uti­lit­zar-se a les se­ves 3.400 es­ta­ci­ons de ser­vei i en una àm­plia xar­xa de co­mer­ços. El con­ve­ni en­tre Rep­sol i Kia tam­bé pre­veu so­lu­ci­ons de mo­bi­li­tat elèc­tri­ca per­so­na­lit­za­des per a flo­tes, em­pre­ses i con­ces­si­o­na­ris.

Ai­xí ma­teix, Rep­sol se­rà l’ins­tal·la­dor pre­fe­rent de la in­fra­es­truc­tu­ra de càr­re­ga per a ve­hi­cles elèc­trics en els 220 punts de ven­da de Kia a Es­pa­nya, amb la ga­ran­tia que l’ori­gen de l’elec­tri­ci­tat és 100% re­no­va­ble. Els tre­ba­lla­dors d’aquests punts de ven­da han es­tat for­mats per po­der ofe­rir un ser­vei per­so­na­lit­zat que in­te­gri les ne­ces­si­tats de sub­mi­nis­tra­ment d’elec­tri­ci­tat de ca­das­cun dels cli­ents. Kia i Rep­sol van llan­çar fa dos anys WiBLE, un ser­vei de car sha­ring a Ma­drid que comp­ta amb 500 ve­hi­cles Kia Ni­ro PHEV i 170.000 usu­a­ris.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.