Una ca­sa al sos­tre del Land Ro­ver De­fen­der

La Vanguardia (Català) - Diners - - Motor 25 -

Land Ro­ver, en col·la­bo­ra­ció amb l’es­pe­ci­a­lis­ta Autohome, ha desen­vo­lu­pat una avant­guar­dis­ta ten­da de sos­tre per al nou De­fen­der 110 que es mun­ta en se­gons amb un sen­zill mo­vi­ment i per­met els vi­at­gers més aven­tu­rers des d’acam­par una nit fins a re­a­lit­zar llar­gues ex­pe­di­ci­ons. Dos adults hi po­den dor­mir cò­mo­da­ment, ja que in­ma­ta­làs clou un de mi­da le­ta, coi­xins, llum in­te­ri­or, dos­ser ste­ri­or i una mpac­ta es­ca­la ’alu­mi­ni. Men­tre ve­hi­cle es­tà en mo­vi­ment, la ten­da es ple­ga amb una for­ma pla­na per op­ti­mit­zar l’es­ta­bi­li­tat i l’efi­ci­èn­cia ae­ro­di­nà­mi­ca. Una ve­ga­da mun­ta­da, fa 2,3 m de llarg, 1,3 m d’am­ple i 1,5 d’altura. Autohome és el fa­bri­cant de ten­des i ve­les de sos­tre per a ex­plo­ra­dors més im­por­tant del món, i l’edi­ció dis­se­nya­da per al Land Ro­ver De­fen­der –que su­por­ta càr­re­gues es­tà­ti­ques al sos­tre de fins a 300 kg– ja és a la ven­da amb un preu de 3.081,96 eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.