Son­deig Kym­co du­rant l’es­tat d’alar­ma

La Vanguardia (Català) - Diners - - Motor 25 -

Un 13% dels nous usu­a­ris d’es­cú­ter ha as­se­gu­rat que la Co­vid-19 ha in­flu­ït en la se­va de­ci­sió de com­pra d’un ci­clo­mo­tor o mo­to­ci­cle­ta du­rant l’es­tat d’alar­ma, un per­cen­tat­ge que s’ele­va al 19% si es trac­ta de do­nes, se­gons re­cull un son­deig re­a­lit­zat per Kym­co du­rant les tres úl­ti­mes set­ma­nes de l’es­tat d’alar­ma als nous pro­pi­e­ta­ris que han ad­qui­rit mo­to du­rant el mes de juny.

Kym­co, que du­rant el con­fi­na­ment ha re­gis­trat el vo­lum de ven­des més gran, de quo­ta i de crei­xe­ment –l’úni­ca mar­ca que creix amb dos dí­gits–, ha de­tec­tat que una de ca­da cinc do­nes que ha ad­qui­rit un ve­hi­cle de du­es ro­des ho ha fet in­flu­ï­da pel co­ro­na­vi­rus. En el cas dels ho­mes, aques­ta si­tu­a­ció és d’un de ca­da deu. La mar­ca cons­ta­ta un aug­ment sig­ni­fi­ca­tiu de les ven­des al pú­blic fe­me­ní du­rant la deses­ca­la­da; la pro­por­ció de do­nes com­pra­do­res ha anat en aug­ment en els úl­tims anys. La quo­ta fe­me­ni­na ha re­gis­trat un rè­cord pro­per al 19%, com­pa­rat amb el 15,7 % de la mit­ja­na acu­mu­la­da l’any 2020, o amb el 13,2 % del 2019.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.