Subs­crip­ci­ons de mo­tos elèc­tri­ques des de 99 €

La Vanguardia (Català) - Diners - - Motor 25 -

Bipi, com­pa­nyia tec­no­lò­gi­ca es­pa­nyo­la de­di­ca­da a la subs­crip­ció de ve­hi­cles, ha llan­çat subs­crip­ci­ons de mo­tos elèc­tri­ques amb una ta­ri­fa men­su­al des de 99 € al mes, tot in­clòs (as­se­gu­ran­ça, man­te­ni­ment, ITV, et­cè­te­ra) i sen­se per­ma­nèn­ci­es, amb la fle­xi­bi­li­tat de tor­nar-la o can­vi­ar-la per una al­tra qu­an l’usu­a­ri ho ne­ces­si­ti.

La com­pa­nyia po­sa a dis­po­si­ció dels con­duc­tors una gran flo­ta de mo­tos amb di­ver­sos mo­dels elèc­trics. Aquests eBikes dis­po­sen d’una au­to­no­mia de càr­re­ga de 60 km i es car­re­guen en no­més 4 ho­res a qual­se­vol en­doll de ca­sa o de l’ofi­ci­na. Se’n pot ex­treu­re la ba­te­ria, la qual co­sa su­po­sa una atrac­ti­va op­ció per mou­re’s per les ciu­tats sen­se com­pli­ca­ci­ons, de for­ma eco­nò­mi­ca i sos­te­ni­ble, ai­xí com una al­ter­na­ti­va a l’ús del trans­port pú­blic o per a aquells que bus­quen so­lu­ci­ons si­mi­lars al mo­tos­ha­ring.

Les mo­tos de Bipi as­so­lei­xen una ve­lo­ci­tat mà­xi­ma de 50 km/ho­ra, comp­ten amb un mo­tor 800 W Bosch de tres ve­lo­ci­tats, un qua­dre 100% di­gi­tal amb in­di­ca­dor de la ba­te­ria i dis­po­sen d’un com­par­ti­ment per guar­dar-hi ob­jec­tes de for­ma se­gu­ra, ai­xí com car­re­ga­dor de mò­bil USB.

A més, les subs­crip­ci­ons de les mo­tos es fan de ma­ne­ra 100% di­gi­tal en poc més de dos mi­nuts a tra­vés del web https://bi­pi­car.com/es/es i es lliu­ren en tan sols 72 ho­res al lloc i l’ho­ra que ne­ces­si­ti l’usu­a­ri.

L’Opel Mokka re­neix com un SUV fu­tu­ris­ta cent per cent elèc­tric amb 322 km d’au­to­no­mia i 136 CV de po­tèn­cia. Amb 4,15 m de llarg, es­tre­na pla­ta­for­ma i llen­guat­ge de dis­seny ex­te­ri­or i in­te­ri­or. Ar­ri­ba­rà a co­men­ça­ments del 2021 amb ver­si­ons ga­so­li­na i di­è­sel.

L’ofer­ta no com­por­ta en­tra­da, quo­tes fi­nals ni perí­o­de de per­ma­nèn­cia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.