Dis­trac­ció in­for­ma­ti­va

La Vanguardia (Català) - Diners - - 26 Motor - Rà­fe­gues Pe­re Prat

Els úl­tims anys s’es­tà ac­ce­le­rant una tre­men­da con­tra­dic­ció. Per una part, tots els or­ga­nis­mes com­pe­tents en ma­tè­ria de se­gu­re­tat vi­à­ria no dei­xen de re­pe­tir que la fal­ta d’aten­ció a la car­re­te­ra és la prin­ci­pal cau­sa d’ac­ci­dents de tràn­sit. Però, d’al­tra ban­da, els cot­xes ve­nen equi­pats ca­da ve­ga­da amb més ele­ments sus­cep­ti­bles de re­cla­mar l’aten­ció del con­duc­tor. Una de du­es: o ens con­cen­trem en allò que va suc­ceint da­vant nos­tre amb el pas dels qui­lò­me­tres, o ens dei­xem ab­sor­bir per co­ses ali­e­nes a la con­duc­ció. Els fla­mants qua­dres d’ins­tru­ments di­gi­tals, que po­den dis­treu­re a cau­sa de les se­ves múl­ti­ples op­ci­ons de per­so­na­lit­za­ció i els nom­bro­sos ele­ments que mos­tren, no han acon­se­guit su­perar la fa­ci­li­tat de lec­tu­ra de la clàs­si­ca al­ter­na­ti­va re­pre­sen­ta­da pels re­llot­ges ana­lò­gics. En can­vi, la tec­no­lo­gia he­ad-up dis­play, que vi­su­a­lit­za pa­rà­me­tres com la ve­lo­ci­tat o la na­ve­ga­ció en el pa­ra­bri­sa, re­sul­ta un in­vent ge­ni­al, ja que in­for­ma el con­duc­tor sen­se obli­gar-lo a apar­tar la mi­ra­da de la car­re­te­ra. Hau­rí­em de ser capa­ços de tri­ar les tec­no­lo­gi­es que ens con­ve­nen per con­duir se­gurs. No hi ha dub­te que una pan­ta­lla ge­gan­ti­na amb in­fi­ni­tat de fun­ci­ons, es postu­la com a ele­ment clau per­què un fla­mant au­to­mò­bil es ven­gui mi­llor. Però abans que tin­gui més pro­ta­go­nis­me el món vir­tu­al, pot­ser ha ar­ri­bat el mo­ment de ca­li­brar si els nos­tres ve­hi­cles són un en­torn ido­ni per com­bi­nar una co­sa tan vi­tal com la con­duc­ció amb la dis­trac­ció in­for­ma­ti­va.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.