En­tre dos mons

Aven­tu­re­ra i pràc­ti­ca al­ho­ra, l’Hon­da X-ADV tren­ca mot­llos i sor­prèn per la se­va fun­ci­o­na­li­tat

La Vanguardia (Català) - Diners - - 26 Motor - Al­bert Al­si­na

Els au­to­mò­bils de ti­pus SUV o tam­bé ano­me­nats cros­so­vers es­tan re­al­ment de mo­da. Són mo­dels adap­tats a un nou temps en què els usu­a­ris ne­ces­si­ten un ve­hi­cle per a tot. Un ve­hi­cle pràc­tic per al dia a dia i que, a més, ofe­rei­xi es­to­nes de di­ver­sió en cap de set­ma­na. Doncs ai­xò és el que jus­ta­ment ofe­reix l’Hon­da X-ADV. Un es­cú­ter re­al­men­te pràc­tic, a mig ca­mí en­tre una mo­to trail i una mo­to de ciu­tat, que pren com a ba­se el mo­del In­te­gra, però amb una po­si­ció de con­duc­ció més dre­ta i ele­ments que l’acos­ten al món off ro­ad per acon­se­guir aug­men­tar la se­va po­li­va­lèn­cia de for­ma fran­ca­ment es­pec­ta­cu­lar.

El seu fun­ci­o­na­ment és re­al­ment bo, i grà­ci­es al gran equi­pa­ment tec­no­lò­gic del que dis­po­sa pot cir­cu­lar amb gran efi­cà­cia i se­gu­re­tat. El seu mo­tor bi­ci­lín­dric en pa­ral·lel per­met unes ac­ce­le­ra­ci­ons molt bo­nes, i s’adap­ta a qual­se­vol si­tu­a­ció de con­duc­ció amb una fa­ci­li­tat inu­si­ta­da grà­ci­es a la cai­xa de can­vis de do­ble em­bra­gat­ge au­to­mà­ti­ca DCT, en la qual el con­duc­tor de­ci­deix grà­ci­es a les di­fe­rents ma­ne­res com con­dui­rà. Si s’op­ta per la ma­ne­ra D, el seu fun­ci­o­na­ment és molt su­au i amb un con­sum re­al­ment con­tin­gut, men­tre que amb la ma­ne­ra S, amb tres punts, ofe­reix una gran es­por­ti­vi­tat amb un es­pe­rit més trans­gres­sor.

L’es­tam­pa es­por­ti­va de la se­va car­ros­se­ria ama­ga una part ci­cle un tant di­fe­rent dels es­cú­ters con­ven­ci­o­nals. I en­ca­ra que el seu pes se si­tua una mi­ca per so­ta dels 240 qui­los i el seu se­ient es­tà a 820 mil·lí­me­tres d’altura, és pos­si­ble re­a­lit­zar una con­duc­ció molt agra­da­ble en ciu­tat i re­al­ment di­nà­mi­ca en car­re­te­res ple­nes de re­volts. A més, el con­duc­tor pot cir­cu­lar di­ver­tint-se per qual­se­vol ti­pus de via grà­ci­es a la pan­ta­lla da­van­te­ra re­gu­la­ble en altura.

La sus­pen­sió com­pleix a la per­fec­ció. Des­ta­ca la for­qui­lla­da­van­te­ra in­ver­ti­da i la llan­ta de 17 pol­za­des amb pneu­mà­tic mixt, una com­bi­na­ció per­fec­ta per dis­po­sar d’agi­li­tat en ciu­dad i as­falt

No és una trail o en­du­ro, però com­pleix amb es­creix la con­di­ció de mo­to mul­tiu­sos

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.