Apas­si­o­nant fu­tur eco­lò­gic

Mit­jan­çant un ru­ti­lant pro­to­tip hí­brid en­do­lla­ble, la mar­ca ale­ma­nya po­sa èm­fa­si en l’es­por­ti­vi­tat

La Vanguardia (Català) - Diners - - Motor 27 - Pe­re Prat

Qual­se­vol afi­ci­o­nat al mo­tor que fa­ci l’exer­ci­ci men­tal de tras­lla­dar-se cap al fu­tur de la mo­bi­li­tat hau­ria de do­nar un pro­ta­go­nis­me es­pe­ci­al als en­ginys desen­vo­lu­pats per fo­men­tar la con­duc­ció au­tò­no­ma. Des­prés de com­pro­var el ver­ti­gi­nós pro­cés evo­lu­tiu de la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al as­so­ci­a­da a l’au­to­mò­bil, sem­bla que l’ave­nir ens ofe­reix una eta­pa en què es po­drà es­co­llir en­tre cir­cu­lar a bord de cot­xes di­ri­gits amb el vo­lant o mit­jan­çant una mo­da­li­tat de fun­ci­o­na­ment au­to­mà­ti­ca. L’es­ce­na­ri ide­al per al BMW Vi­si­on M Next és un món on les per­so­nes hau­ri­en de po­der con­ti­nu­ar gau­dint del pla­er de con­duc­ció qu­an elles vol­gues­sin.

El fla­mant con­cept car cre­at per la pres­ti­gi­o­sa fir­ma ale­ma­nya ex­plo­ra la pos­si­bi­li­tat de com­bi­nar dos uni­ver­sos tan an­ta­gò­nics com gau­dir al vo­lant es­por­ti­va­ment i vi­at­jar sen­se ha­ver de pre­o­cu­par-se per la tas­ca de con­duir. Se­gons el sis­te­ma de ges­tió ele­git per la per­so­na res­pon­sa­ble del Vi­si­on M Next, cal­drà po­sar-se als co­man­da­ments per cir­cu­lar o se­rà pos­si­ble tras­lla­dar-se sen­se pre­o­cu­par-se de res. Men­tre pro­gres­sa la tec­no­lo­gia re­la­ci­o­na­da amb la con­duc­ció au­tò­no­ma i la con­nec­ti­vi­tat, ca­da cop re­sul­ta més plau­si­ble ima­gi­nar cot­xes com aquest.

Res­pec­te a l’avan­çat sis­te­ma mo­triu del ve­hi­cle, es trac­ta d’un com­pen­di hí­brid en­do­lla­ble que so­bre­surt per les se­ves ex­tra­or­di­nà­ri­es pres­ta­ci­ons. Do­tat amb dos mo­tors elèc­trics, as­so­ci­ats a ca­da un dels ei­xos, el Vi­si­on M Next dis­po­sa al­ho­ra d’un po­de­rós pro­pul­sor de ga­so­li­na, que trans­met la se­va for­ça a tra­vés de les ro­des poste­ri­ors. El re­sul­tat és un con­junt que pot as­so­lir una po­tèn­cia de 600 CV, una da­da que li per­met ac­ce­le­rar de 0 a 100 km/h en no­més tres se­gons, a més d’as­so­lir una ve­lo­ci­tat mà­xi­ma de 300 km/h.

Però el mi­llor del cas és que aquest es­pec­ta­cu­lar pro­jec­te es­por­tiu, el dis­seny del qual s’ha ins­pi­rat en el mí­tic BMW M1, pot re­cór­rer ni més ni menys que 100 qui­lò­me­tres de ma­ne­ra elèc­tri­ca, una vir­tut que li per­me­tria ac­ce­dir a les zo­nes de cir­cu­la­ció res­trin­gi­da per mo­tius me­di­am­bi­en­tals. El ma­teix Adri­an van Ho­oy­donk, vi­ce­pre­si­dent de dis­seny de la mar­ca ale­ma­nya, ex­pli­ca que “amb aquest pro­jec­te pre­te­nem fer una ulla­da al fu­tur de la con­duc­ció

L’evo­lu­ció dels ele­ments gi­ros­cò­pics ha ser­vit per cre­ar un so­ta­gots que vet­lla per no ves­sar lí­quid qu­an es con­du­eix rà­pid es­por­ti­va, ator­gant va­lor a les emo­ci­ons de les per­so­nes que vi­at­gen a bord”.

Una men­ció es­pe­ci­al me­reix l’avan­çat con­junt d’ins­tru­men­ta­ció, que mos­tra to­ta la in­for­ma­ció dis­po­ni­ble en tres ni­vells de lec­tu­ra per­so­na­lit­za­bles per adap­tar-se

Les por­tes són de ti­pus ales de ga­vi­na, d’ober­tu­ra ver­ti­cal, una so­lu­ció que en­cai­xa per­fec­ta­ment amb la ge­nè­ti­ca ex­hi­bi­ci­o­nis­ta del ve­hi­cle

Capaç d’as­so­lir una po­tèn­cia de 600 CV, dis­po­sa de 100 km d’au­to­no­mia en ma­ne­ra elèc­tri­ca

a les pre­fe­rèn­ci­es de ca­da per­so­na. El mi­llor d’aquest sis­te­ma és que s’aco­bla de ma­ne­ra au­to­mà­ti­ca a la ve­lo­ci­tat del cot­xe, eli­mi­nant da­des a me­su­ra que se cir­cu­la més rà­pid, a fi que la vis­ta del con­duc­tor pu­gui fo­ca­lit­zar-se en els ele­ments es­sen­ci­als.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.