FIT­XA TÈC­NI­CA Re­si­den­ci­al Mas Sa­gre­ra (el Baix Em­por­dà)

La Vanguardia (Català) - Diners - - Cases 29 -

Ubi­ca­ció: Al nu­cli an­tic d'Es­cla­nyà, a 4 km de Be­gur i les se­ves plat­ges.

Pro­mo­to­ra: Nuki­nuk Im­mo­bi­li­en. www.nuki­nuk.es

Pro­ject ma­na­ge­ment i in­te­ri­o­ris­me: TRONC 3. www.tronc3.com

Te­lè­fons:

Nom­bre d'ha­bi­tat­ges:

Ti­po­lo­gia: 4 ca­ses a l'an­ti­ga ma­sia i 3 de no­va cons­truc­ció da­vant del mas. Les ca­ses te­nen su­per­fí­ci­es to­tals cons­tru­ï­des d'en­tre 278 m2 i 378 m2. To­tes gau­dei­xen de jar­dins o ter­ras­ses.

Zo­nes co­mu­nes:2Ga­rat­ges,

tras­ters i més de 7.000 m amb camps, jar­dins i una àm­plia zo­na amb pis­ci­na i horts.

Re­si­den­ci­al Mas Sa­gre­ra és un com­plex re­si­den­ci­al d'obra no­va amb 7 ca­ses, 4 de les quals a la fin­ca de la ma­sia ori­gi­nal, que da­ta del se­gle

02

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.