Da­vid con­tra Go­li­at a Sa­llent

Un no­na­ge­na­ri gua­nya un plet per res­tau­rar la mun­ta­nya de sal

La Vanguardia (Català) - - VIURE - AN­TO­NIO CERRILLO Avi­nyó (Ba­ges)

La vic­tò­ria li ar­ri­ba a Se­bas­tià Es­tra­dé amb 90 anys, quan ja viu a la re­si­dèn­cia d’Avi­nyó (Ba­ges). Allà ens ex­pli­ca amb nos­tàl­gia que Sa­llent era la per­la del Llo­bre­gat, la por­ta del Pi­ri­neu. Però la imat­ge idíl·li­ca del seu po­ble es va es­fu­mar quan la mun­ta­nya del Co­gu­lló, que ve­ia des de la ter­ras­sa de ca­sa se­va, va ser so­bre­pas­sa­da en al­çà­ria per l’acu­mu­la­ció de re­si­dus sa­lins ge­ne­rats a la mi­na de po­tas­sa de Sa­llent. Avui, el ru­nam de mi­na del Co­gu­lló té uns 500 me­tres d’al­çà­ria i ocu­pa 47 hec­tà­re­es (l’es­pai equi­va­lent a 50 camps de fut­bol). És un dels prin­ci­pals fo­cus de risc eco­lò­gic a Ca­ta­lu­nya. Les pre­ci­pi­ta­ci­ons pro­vo­quen ri­e­res i cur­sos d’ai­gua que, per ves­sa­ment, ame­na­cen d’agreu­jar la sa­li­nit­za­ció del riu Llo­bre­gat.

Però aquest ma­tí as­so­le­llat, Es­tra­dé es­tà con­tent. Se sent com Da­vid da­vant Go­li­at, ja que el Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia de Ca­ta­lu­nya ha ad­mès dos punts clau de la se­va de­man­da con­tra l’au­to­rit­za­ció am­bi­en­tal con­ce­di­da per la Ge­ne­ra­li­tat (el 2008) a l’em­pre­sa mi­ne­ra.

La de­ci­sió obli­ga el Govern a exi­gir a l’em­pre­sa (Iber­po­tash) un pro­gra­ma de res­tau­ra­ció del ru­nam de mi­na equi­va­lent al que es­tà pre­vist a par­tir de l’any 2035, da­ta ini­ci­al­ment as­se­nya­la­da per al ces­sa­ment d’ac­ti­vi­tat. L’em­pre­sa pre­ve­ia co­men­çar a in­ten­tar re­bai­xar la mun­ta­nya a par­tir del 2035 amb la ven­da de la sal abo­ca­da; però la sen­tèn­cia diu que la res­tau­ra­ció s’ha d’ini­ci­ar ara, si­mul­tà­ni­a­ment a l’ex­plo­ta­ció, per evi­tar si­tu­a­ci­ons pe­ri­llo­ses d’acu­mu­la­ció que es po­den es­ca­par al con­trol.

I, en se­gon lloc, el jut­ge de­ma­na que s’im­po­si a l’em­pre­sa una no­va fi­an­ça pro­por­ci­o­na­da a la mag­ni­tud del ru­nam, per afron­tar la res­tau­ra­ció de­fi­ni­ti­va. La fi­an­ça im­po­sa­da el 2008 pel tri­par­tit –585.153 euros– va ser “tan re­du­ï­da” que “no res­pec­ta ni els pa­rà­me­tres legals”, ad­ver­teix el tri­bu­nal ca­ta­là.

“La Ge­ne­ra­li­tat es­tà obli­ga­da a pre­sen­tar un pla de res­tau­ra­ció; però re­al­ment qui l’ha de pro­po­sar és Iber­po­tash”, re­su­meix Se­bas­tià Es­tra­dé, in­dig­nat per­què “el des­as­tre eco­lò­gic que cau­sa el ru­nam l’es­tem pa­gant tots”. “Aquí qui con­ta­mi­na no pa­ga, i ai­xò és in­just”, diu.

Per pre­ve­nir que abo­ca­ments pe­ri­llo­sos ar­ri­bin fins al Llo­bre­gat, les ad­mi­nis­tra­ci­ons han cons­tru­ït col·lec­tors in­ter­cep- tors que con­du­ei­xen els re­si­dus sa­lins al mar; però hi ha ha­gut tren­ca­ments a les ca­no­na­des, són in­su­fi­ci­ents i ca­len con­trols i una vi­gi­làn­cia con­tí­nua. Un in­for­me de l’Es­tu­di de Ra­mon Folch con­clou que les ad­mi­nis­tra­ci­ons han in­ver­tit 197,86 mi­li­ons d’euros en col·lec­tors, fil­tres i mi­llo­res dels sis­te­mes de po­ta­bi­lit­za­ció (plan­tes d’Abre­ra i Sant Jo­an Des­pí) per de­fen­sar el sis­te­ma d’abas­ta­ment d’ai­gua en l’àrea de Bar­ce­lo­na da­vant la sa­li­nit­za­ció del Llo­bre­gat, cau­sa­da so­bre­tot per les mi­nes de Sú­ria i Sa­llent.

Es­tra­dé tem que un cop més un dany am­bi­en­tal no el re­pa­rin els cau­sants. I re­cor­da el cas del ru­nam de Vi­la­fruns, la res­tau­ra­ció del qual no­més te­nia el su­port d’una fi­an­ça de 400.000 eu- ros men­tre que el cost fi­nal va ser de 7,5 mi­li­ons. “I sap qui ho va pa­gar? Vos­tè, i jo; i tots aquests se­nyors… I al Co­gu­lló pot pas­sar exac­ta­ment igual. Ni 50 mi­li­ons d’euros se­ri­en prou per res­tau­rar-lo!”, ex­cla­ma aquest ad­vo­cat jubilat.

Men­tres­tant, for­mal­ment, la Ge­ne­ra­li­tat aca­ta la de­ci­sió ju­di­ci­al i as­su­meix que ha de fer el pla de res­tau­ra­ció; però re­cal­ca que l’em­pre­sa mi­ne­ra ha pre­sen­tat re­curs da­vant el Tri­bu­nal Su­prem (fins i tot con­tra la in­ter­lo­cu­tò­ria que n’exi­geix l’exe­cu­ció pro­vi­si­o­nal abans del 4 de març).

A més, en un nou tomb, l’em­pre­sa Iber­po­tash diu que tan­ca­rà la mi­na de Sa­llent i l’abo­ca­ment del Co­gu­lló el 2014. Però en pa­ral·lel ha pre­sen­tat un pla per am­pli­ar un 17% la su­per­fí­cie del di­pò­sit sa­lí i un 31% el vo­lum, tot ai­xò per do­nar sor­ti­da a les se­ves ne­ces­si­tats de nous re­si­dus en els dos anys que li que­den de vi­da. “La Ge­ne­ra­li­tat no en­tén que si la mi­na tan­ca, l’em­pre­sa vul­gui am­pli­ar més l’es­pai. I, per ai­xò, ha de jus­ti­fi­car molt mi­llor per a què el vol. No te­nim clar que ha­gi de créi­xer tant”, diu As­sump­ta Far­ran, di­rec­to­ra ge­ne­ral de Qua­li­tat Am­bi­en­tal de la Ge­ne­ra­li­tat.

El pla ex­pan­si­o­nis­ta in­qui­e­ta Se­bas­tián Es­tra­dé, que mai no ha vist una ve­ri­ta­ble vo­lun­tat po­lí­ti­ca de re­sol­dre aquest pro­ble­ma de ma­ne­ra in­te­gral. “Pri­mer hi ha una sen­tèn­cia per com­plir. Com po­den apro­var una am­pli­a­ció del ru­nam si no s’ha pre­sen­tat el pla de res­tau­ra­ció i no han dic­tat la fi­an­ça”, es pre­gun­ta Es­tra­dé, dis­po­sat a con­ti­nu­ar plan­tant ca­ra per­què es fa­ci jus­tí­cia am­bi­en­tal. En­ca­ra que si­gui sol i des de l’asil.

GEMMA MIRALDA

Es­tra­dé mos­tra fotos de ru­nam que van con­vèn­cer el jut­ge

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.