La Vanguardia (Català)

UN MÓN, TRES MAPES

Les escoles de Boston decideixen usar mapes de Peters, deixen els de Mercator, i reobren el debat sobre quins són millors

- ALBERT MOLINS RENTER

Es manté la polèmica per les diferents maneres de representa­r el món mitjançant els mapes.

Les escoles públiques de Boston han decidit que a les seves aules es deixaran d’utilitzar mapes fets amb la projecció de Mercator, i s’utilitzara­n només els fets amb la de Peters, o més ben dit, amb la de Gall-Peters, un mapa en el qual els continents apareixen dibuixats de forma més allargada de com estem acostumats.

La raó adduïda pels responsabl­es educatius de Massachuse­tts –i amb raó– és que els mapes Mercator no represente­n amb fidelitat la mida dels continents, ja que el mètode utilitzat per traçar-los “sobrerepre­senta les zones més allunyades de l’equador, que apareixen d’una mida més gran en termes proporcion­als del què són en realitat”, explica Marc Gil, professor d’Història i Geografia de la UOC. Així, Grenlàndia sembla de la mateixa mida que l’Àfrica, quan en realitat és catorze vegades més petita.

Per contra, des de Boston diuen que el de Peters manté una proporció exacta entre tots els continents, cosa que el converteix en millor, més solidari i menys “racista” que el de Mercator, ja que atorga als països del tercer món –als quals fal·laçment s’ha cregut que Mercator menystenia– la superfície real. Però també hi ha països del tercer món allunyats de l’equador.

El que passa és que aquesta és l’única virtut del mapa de Peters, ja que fora d’això és un mapa que “no manté les formes dels continents ni les distàncies ni els angles, i no serveix per trobar el camí més curt, totes aquestes, propietats que sí que té el mapa de Mercator”, explica Raúl Ibáñez, professor de Matemàtiqu­es de la Universita­t del País Basc.

El nostre planeta és una esfera lleugerame­nt xata als pols, el que es coneix com un geoide. Aquesta forma és la responsabl­e que sigui impossible dibuixar un mapamundi que reflecteix­i de manera precisa les distàncies, les formes i les qüestions mètriques alhora. Passar d’una forma geomètrica esfèrica a un suport pla, bidimensio­nal i normalment amb forma rectangula­r provoca que alguna cosa es perdi sempre en la translació, com ja va demostrar el matemàtic i físic suís Leonhard Euler el 1778, a la seva obra De repraesent­atione superficie­i sphaericae super plano.

Per traçar un mapa del món, els cartògrafs utilitzen el que tècnicamen­t es coneix com projeccion­s, un conjunt d’operacions de geometria diferencia­l. Avui dia n’existeixen més de 400 de diferents i totes coixegen d’un costat o un altre.

Les projeccion­s es divideixen, en funció del resultat obtingut, en equidistan­ts, si conserven les distàncies correctes; equivalent­s, si conserven les superfície­s; i conformes, si conserven les formes. “La qüestió és que no existeix un mètode que mantingui aquestes tres propietats, per la qual cosa els cartògrafs es veuen obligats a renunciar a una o una altra, en funció de l’ús que volen donar al mapa”, explica Ibáñez.

Per exemple, “National Geographic fa temps que fa servir mapes basats en la projecció de Winkel-Triple, que no compleix cap de les tres propietats, però la distorsió és molt petita en totes”, apunta Gil. El resultat –segons Ibáñez– és que “la impressió s’acosta molt a la realitat”, i per això aquesta projecció potser “és millor que la de Mercator i la de Peters per fer un mapamundi”, encara que el corol·lari continuï sent que el mapa perfecte no existeix.

El matemàtic, geògraf i cartògraf flamenc Gerard Kremer –que va llatinitza­r el seu nom, Gerardus Mercator– va crear el seu mapa el 1569 pensant exclusivam­ent que “fos útil per a la navegació i preservés els angles –les intersecci­ons entre paral·lels i meridians o qualsevol dues direccions més– per poder establir els rumbs. Potser no és el més útil per explicar ciències socials, perquè distorsion­a les àrees, però no es va crear amb aquesta finalitat; però el de Peters tampoc, perquè distorsion­a les formes”, explica Ibáñez.

Arno Peters va ser un cineasta alemany versat en propaganda política, matèria sobre la qual va escriure la seva tesi. Va presentar el seu mapa el 1967 en un congrés i ningú no li va fer cas. Entre altres coses perquè la seva “projecció era una còpia d’una altra del 1855, del monjo escocès James Gall” –explica Ibáñez–, encara que “Peters sempre va dir que desconeixi­a els treballs del religiós”, remarca Gil. El 1973, Peters va presentar el seu mapa –que havia patentat– davant la premsa “com l’única alternativ­a al mapa ‘racista’ de Mercator. Les oenagés i fins i tot la Unesco, amb bona intenció, li van comprar el discurs i el seu es va convertir en el mapa solidari i en l’única alternativ­a possible, per una qüestió que es va vendre com social”, explica el professor Ibáñez.

La polèmica Mercator-Peters és antiga, i per això al professor Gil el sorprèn la decisió de les escoles de Boston, ja que considera que és un tema superat: “Pedagògica­ment, optar per una o per una altra no té sentit, ja que es perd part de la realitat. Per contra, si s’utilitzen totes dues, es poden treballar valors diferents al mateix temps i ensenyar que cal ser crítics amb el que ens expliquen”.

I és que, a més, com si no n’hi hagués prou amb la complexita­t tècnica, un mapa és una representa­ció del món conegut i ens pot condiciona­r la visió que en fem. Com diu el professor Gil, “la manera de representa­r les coses també explica com ens posicionem respecte als altres”. En aquest sentit, Xavier Martí, coordinado­r dels estudis de Relacions Internacio­nals de la URL, opina que “els mapes són polítics i darrere amaguen una intenció política. El de Mercator obeeix a una lògica colonial i neix amb el mercantili­sme. El de Peters, que fa temps que s’utilitza també en les relacions internacio­nals, pretén mostrar una mirada més real del món”.

Per això, al final, si volem tenir una bona representa­ció de la Terra a petita escala, el millor continua sent aquell globus terraqüi que s’il·luminava i que, qui més qui menys, teníem a la nostra habitació quan érem petits. “Clar que és incòmode per portar-lo de viatge, i no serveix per prendre mesures”, diu Ibáñez. Ja ho veuen. Ni això, ens queda.

La forma de geoide de la Terra fa impossible traçar una cartografi­a perfecta del planeta ‘National Geographic’ usa mapamundis amb aquest mètode, que fa un efecte més realista

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain