La Vanguardia (Català)

“L’austeritat és una religió secular”

-

“Seixanta anys després de la firma del tractat de la CEE, el que sembla que manté unida Europa ja no és la perspectiv­a d’un futur esperançad­or sinó una descoratja­dora combinació de pors, concretame­nt l’espectre del populisme. El software de la unió monetària no va anticipar dos punts essencials: una unió política basada en el compromís democràtic i constituci­onal cap a un destí comú; i polítiques fiscals coordinade­s i dependents d’un pressupost europeu prou fort per garantir transferèn­cies financeres en cas de xocs asimètrics com el del 2008.

En lloc de corregir-se, aquests errors es van intensific­ar amb respostes errònies i noves eines intragover­namentals com el tractat fiscal que va transforma­r l’austeritat en una religió secular i va promociona­r un augment de la divergènci­a i la desigualta­t entre els estats membres de l’Eurozona. El populisme s’alimenta de la tossuderia dels que són incapaços de veure que la solidarita­t europea és un compromís en va sense noves i efectives institucio­ns i reformes”.

 ??  ?? Viriato Soromenho -Marques Portugal Universita­t de Lisboa
Viriato Soromenho -Marques Portugal Universita­t de Lisboa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain