La Vanguardia (Català)

“Costa de posar-se al lloc dels altres”

-

“Àustria no pot prescindir de la Unió Europea. Per la mateixa raó que, quan ens amoïna que ens faci mal una cosa, no n’hi ha prou amb el diagnòstic d’un metge, sinó que busquem una segona opinió. És important poder canviar de perspectiv­a. Qualsevol problema de salut pot analitzar-se des de diferents punts de vista. Els diferents interessos i experiènci­es modifiquen la mirada. I, de la mateixa manera, per a cada problema polític que apareix hi ha una resposta austríaca i una resposta europea.

Àustria tendeix, encara més que altres països, a creure’s el melic del món i a jutjar tot el que passa únicament des del seu propi punt de vista. I per això, de tant en tant, la mirada neutral de Brussel·les resulta imprescind­ible. No sempre els interessos de l’Estat coincideix­en amb els interessos de la UE. Però l’existència de la UE obliga els governants i els ciutadans a veure’s a si mateixos des de fora, si més no de tant en tant. A Àustria, on moltes vegades ens costa de posar-nos al lloc dels altres, això ens pot resultar especialme­nt útil”.

 ??  ?? Sibylle Hamann
Àustria Escriptora
Sibylle Hamann Àustria Escriptora

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain