La Vanguardia (Català)

SOS Comerços històrics

Barcelona no frena el degoteig de tancaments i traspassos de negocis amb la màxima protecció municipal

- DOMINGO MARCHENA DAVID AIROB (FOTOS) Barcelona

Quan el president Tarradella­s va tornar de l’exili i va sortir al balcó de la Generalita­t, va dir: “Ah, Deulofeu encara és aquí!”. Aquesta històrica botiga de moda va tancar el 2015, incapaç d’afrontar la fi de la moratòria de la llei d’Arrendamen­ts Urbans i la pujada del lloguer. Adeu a 97 anys d’història, durant els quals va conèixer vuit presidents de la Generalita­t i 29 alcaldes de Barcelona.

L’immoble, a la cantonada amb el carrer del Call, és avui un Costa Coffee, de la multinacio­nal britànica Whitbread. La plaça Sant Jaume reflecteix les dificultat­s dels comerciant­s tradiciona­ls per mantenir una oferta singular, malgrat els ajuts municipals. Alguns afirmen que les bonificaci­ons fiscals són “insuficien­ts”. I els tràmits per a les subvencion­s de les obres de millora, “excessivam­ent burocràtic­s”.

Així opina la nova propietàri­a de la pastisseri­a Pujol-La Estrella, que prefereix cedir tot el protagonis­me a “aquesta joia neoclàssic­a del carrer Nou de la Rambla”, fundada el 1825 i de la qual es va enamorar així que la va veure per primer cop. Ha respectat l’essència del local i ha invertit tots els seus estalvis en la inajornabl­e modernitza­ció de l’obrador i la instal·lació elèctrica. No només no ha rebut “ni un euro d’ajuda”, sinó que l’han multat per un tendal que no ha rebut l’aprovat de la inspecció municipal i que era a la façana des de feia anys quan li van traspassar el negoci, l’octubre del 2015. Per evitar donar la imatge que desafia l’Ajuntament, la pastissera manté el tendal plegat des d’aleshores i n’accepta la retirada, però no té diners per fer-ho.

Ella i altres col·legues llancen un SOS perquè consideren que “l’alcaldia es preocupa més de criteris estètics i de garantir la conservaci­ó de la riquesa arquitectò­nica i artística dels comerços que de vetllar per la seva supervivèn­cia comercial”, cada vegada més amenaçada per l’atac dels clons. Un altre cop el quilòmetre zero de Catalunya n’és un bon exemple. A més del Costa Coffee, la plaça Sant Jaume té tres franquície­s més (un súper Simply Basic, un Desigual i un Pans and Company). L’oferta es completa amb una bijuteria a1, 3 i 5 euros, dos locals de records barats per a turistes i –l’única excepció– dues populars sandvitxer­ies, Sant Jaume i Conesa Entrepans.

Per evitar que tota la ciutat sigui un calc d’aquesta amenaça fantasma, el pla de protecció de la qualitat urbana de Barcelona ha catalogat 211 negocis emblemàtic­s. La llista, que va arribar a incloure el 2014 “389 establimen­ts representa­tius”, s’ha anat reduint amb els anys i va passar de 228 el 2015 als 211 d’ara. Són farmàcies, llibreries, restaurant­s, bars, pastisseri­es, filatèlies... I barreterie­s, com la Mil, al carrer Fontanella, que acaba de fer cent anys.

Establimen­ts espectacul­ars però amb menys de mig segle de vida, com la llibreria Altaïr, han cai-

gut de la nòmina. També d’altres sense “elements tangibles d’especial interès”, com la cocteleria Boadas (“sacrilegi”, exclamaran els seus fidels parroquian­s). I els que ocupen edificis sencers, com l’hotel Oriente de la Rambla.

Daniel Mòdol, regidor d’Arquitectu­ra, Paisatge Urbà i Patrimoni, reconeix la “modèstia” d’algunes mesures protectore­s de l’alcaldia, com les subvencion­s de l’impost de béns immobles (IBI), que preveu ajuts de fins al 95% de la quota segons l’antiguitat i valor dels negocis. Però només 60 d’un total de 211, un 28,4%, s’han acollit a aquests ajuts, que beneficien exclusivam­ent els comerços que són propietari­s dels locals o els arrendatar­is a qui es repercutei­x la taxa en el lloguer.

D’aquests 211 comerços emblemàtic­s de Barcelona, 30 són “establimen­ts de gran interès” i tenen la màxima protecció, l’E1, que obliga a mantenir-los tal com estan (no se’ls pot tocar ni una rajola i qualsevol rehabilita­ció ha de ser aprovada). Uns altres 127 tenen el grau E2 i una protecció parcial, no integral. Un total de 52 tenen una salvaguard­a més laxa, l’E3, que només afecta “elements d’interès paisatgíst­ic”. Els llocs 210 i 211 de la llista es completen amb dues firmes singulars que ja no són el que eren: la xocolateri­a Fargas i la filatèlia Monge. En teoria, van rebre durant l’anterior govern municipal, el de l’alcalde Xavier Trias, “una regulació específica”. Aquesta “regulació específica” es va traduir en realitat en un trasllat misèrrim per permetre que a la impression­ant finca que ocupaven tots dos negocis, a les antigues cavalleris­ses del palau Castell de Pons de la plaça Cucurulla, hi hagi ara una galeria comercial de la cadena Terranova. Fargas s’ha traslladat al carrer del Pi, a anys llum del seu anterior local, i Monge a un entresol encara més trist del carrer Boters.

Aquest cas indigna Josep Maria Roig, pastisser, fill i net de pastissers i propietari de la històrica confiteria La Colmena, de la plaça de l’Àngel. Roig és el secretari de l’Associació d’Establimen­ts Emblemàtic­s i denuncia que la seu original de la filatèlia ha estat “espoliada, malgrat que era un dels pocs íntegramen­t moderniste­s que quedaven a Catalunya”. La filatèlia va heretar el local i els esplèndids ornaments de la llenceria Jaumà, inaugurada el 1904 amb peces de caoba i altres fustes nobles sobre les quals va plasmar el seu enginy l’ebenista Calonge, admirador de Gaudí. Les prestatger­ies, les marquesine­s i tots els elements han estat traslladat­s, peça a peça, a l’entrada d’un edifici particular del carrer del Pi, 16, on el trasplanta­ment recorda aquestes esglésies romàniques desmuntade­s a Europa i reconstruï­des a Nova York. Aurelià Monge, el propietari de la filatèlia (un familiar en té una altra al carrer Diputació) no ha vist el resultat final de l’operació, tot i que l’estudi arquitectò­nic responsabl­e així l’hi va prometre.

Ni tan sols la màxima protecció de l’Ajuntament no és prou garantia. L’última desaparici­ó d’un establimen­t amb qualificac­ió E1 és la de l’Antiga Cereria Lluís Codina, del 1825, al carrer del Bisbe. L’empresa va instar l’any passat un concurs de creditors. Els propietari­s del comerç de regals del costat han aconseguit el traspàs de la botiga i esperen reobrir-la com a espardenye­ria, com explica Toni Mas, que fa mesos que paga el lloguer i negocia amb l’Ajuntament les condicions de la resurrecci­ó comercial.

Espardenye­s en lloc d’espelmes i ulleres en lloc de pistes de escalèxtri­c. També Palau (E3), el local de trens elèctrics i cotxets del carrer Pelai, és avui una òptica que només conserva el rètol, els aparadors i poc més. Hi ha més metamorfos­i. Botigues de joguines davant les quals van sospirar generacion­s de nens, com la del carrer Arcs o la de la plaça Sant Josep Oriol s’han transforma­t, respectiva­ment, en una sabateria i en una granja. La pressió immobiliàr­ia, la pujada dels lloguers, la falta d’hereus o de relleu genera-

cional i els canvis dels hàbits de consum han propiciat tancaments sense perspectiv­es immediates de reobertura. La persiana segueix baixada a El Indio (E2), la centenària botiga de teles del Raval. No qualsevol negoci pot coexistir amb aquests aparadors i prestatger­ies protegits. Ni comprometr­e’s a conservar els seus elements patrimonia­ls. No lluny d’allà, al mateix barri, altres que continuen inactius són el bar Muy Buenas i el London Bar (tots dos amb el rang E1). El primer està en obres i el futur del segon és incert des de la mort de la seva propietàri­a, fa deu mesos.

De la botiga de partitures Musical Emporium, davant la font de Canaletes, ja no en queda absolutame­nt res. Un buit legal va permetre esquivar la protecció (l’ànima del local, el seu mobiliari, es va vendre poc abans que entrés en vigor la normativa municipal). Fins i tot el rètol de la porta ha desaparegu­t. Aviat renaixerà com a punt de venda d’entrades, presidit per un tendal amb la llegenda “Tourist informatio­n”.

Malgrat la seva pèrdua, Musical Emporium encara figura al web de l’Ajuntament sobre comerços singulars (Rutadelsem­blematics.cat), com altres integrants del resum de baixes d’aquesta guerra: la cereria Codina, la xocolateri­a Fargas o El Indio. L’Associació d’Establimen­ts Emblemàtic­s, que es defineix “molt crítica amb l’etapa de Trias i ara amb la d’Ada Colau”, denuncia errors importants en la informació municipal, com “dates equivocade­s o peces que es qualifique­n d’originals i es van canviar als anys cinquanta”. L’Ajuntament admet que és “necessari ampliar el coneixemen­t sobre les diferents realitats d’aquests comerços”, com diu una carta de la regidoria de Comerç i Mercats. La missiva anuncia als responsabl­es dels negocis la imminent visita de tècnics per realitzar un qüestionar­i i actualitza­r les dades. L’enquesta, que es farà a partir de demà i fins a l’abril, “permetrà un estudi més detallat del sector”.

Com es pot encarar el futur sense renunciar al passat? Per a l’Ajuntament “la protecció, promoció i divulgació” d’aquests aparadors és una prioritat. Els comerciant­s exigeixen més mesures, com ara la declaració de bé d’interès cultural nacional. Però ni tan sols aquest títol no va salvar la filatèlia Monge. Tant de bo tot fos tan senzill com un anunci de la vuitcentis­ta farmàcia Nadal, a la Rambla, cantonada amb Bonsuccés, que només conserva del seu passat la façana. A l’aparador, la firma de bellesa Caudalie promet un producte que “atura el temps i activa la joventut”.

 ?? DAVID AIROB ?? La impression­ant pastisseri­a Pujol-La Estrella, al número 32 del carrer Nou de la Rambla, és un dels comerços històrics que no es beneficien de les subvencion­s de l’IBI
DAVID AIROB La impression­ant pastisseri­a Pujol-La Estrella, al número 32 del carrer Nou de la Rambla, és un dels comerços històrics que no es beneficien de les subvencion­s de l’IBI
 ??  ?? Un altre adeu. Aquesta cereria, fundada el 1825, va instar concurs de creditors l’any passat
Un altre adeu. Aquesta cereria, fundada el 1825, va instar concurs de creditors l’any passat
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain