La Vanguardia (Català)

El compromís dels escolapis

La Seu d’Urgell celebra 400 anys de la fundació de l’Escola Pia per sant Josep de Calassanç

- JORDI LLISTERRI BOIX Barcelona. Servei especial

Aquest diumenge la Seu d’Urgell ha estat el centre de la celebració dels 400 anys de la fundació de l’Escola Pia. El 6 de març del 1617 el Papa va reconèixer oficialmen­t la congregaci­ó religiosa fundada per sant Josep de Calassanç. El papa Francesc ha declarat aquest curs Any Jubilar Calassanci.

Sant Josep de Calassanç va néixer a Peralta de la Sal, avui dins bisbat de Barbastre però que en aquella època pertanyia al bisbat d’Urgell. A la Seu d’Urgell hi va passar uns anys com a capellà dedicat principalm­ent a tasques ju- rídiques, curials o litúrgique­s a la catedral. El 1592, després d’una estada a Barcelona, va anar a Roma amb aspiracion­s de fer-se un lloc al Vaticà. Però en el barri del Trastevere va descobrir la realitat dels infants desemparat­s i sense escolaritz­ació que van acabar provocant un tomb a la seva vida. El 1597 obre la primera escola per a nens pobres. Avui són 1.300 escolapis a 33 països, escolaritz­en 125.000 infants i joves a 189 col·legis, tres universita­ts i 400 obres d’educació no formal.

Eduard Pini, provincial de l’Escola Pia de Catalunya, explica que la preocupaci­ó fundaciona­l per atendre els nens més necessitat­s s’ha mantingut durant els quatrecent­s anys que ara celebren: “Mai no hem estat en un altre camp que no sigui d’educació”. Els pares escolapis fan els mateixos vots que tots els religiosos –pobresa, obediència i castedat–, però hi afegeixen un quart vot de dedicació a l’educació de la infància, especialme­nt als pobres.

“El que cal que recordem avui és perquè Calassanç va fundar l’Escola Pia. Evidentmen­t era per educar els nens pobres, però la raó última és que volia transforma­r el món; Calassanç creu que a través de l’educació es transforma la societat i l’Església”, remarca Pini. Afirma que a les seves escoles, avui amb tot tipus d’alumnes, “el que hem de fer veure és que si el món és injust, què fem per transforma­r-lo”.

En el Capítol General dels Escolapis de fa dos anys es va refermar aquesta orientació en què la dimensió evangelitz­adora, educativa i la transforma­ció social estan totalment unides. Per Pini, el Jubileu Calassanci és una peça més d’aquesta relectura del seu carisma. Un jubileu que “ha d’ampliar l’opció per als més pobres. Un jubileu celebratiu i de compromís”. Això es concreta en un any d’expansió internacio­nal en el qual s’han obert noves obres educatives com escoles i orfenats a països on fins ara no eren presents: el Perú, el Congo i Moçambic.

En l’àmbit local també s’està reforçant la presència en l’educació no formal. Quan es parla d’Escola Pia tothom pensa en escoles, però avui ja tenen deu pisos d’acollida de menors tutelats a Barcelona, i diverses iniciative­s de formació i inserció laboral enfocades principalm­ent a immigrants i a l’acollida

Avui la congregaci­ó escolaritz­a 125.000 infants i joves a 33 països, a 189 col·legis i tres universita­ts

de refugiats. La novetat d’aquest any jubilar és que han enviat mestres de l’Escola Pia de Catalunya als camps de refugiats de Grècia. Una professora de l’equip directiu ja hi ha estat tres setmanes per organitzar l’estada d’altres mestres. “Si hi ha infants al nostre continent que no tenen res, també ens hem de comprometr­e”, explica Pini.

Ahir dissabte els escolapis van tornar a omplir els carrers de la Seu d’Urgell amb una visita als llocs on es pot recordar la presència del seu fundador. Encara avui, diu Pini, “els capellans d’Urgell senten molt seu, Calassanç, com un sant fill de la diòcesis”.

 ?? ESCOLES PIES ?? Els escolapis van organitzar una visita a la Seu d’Urgell per recordar al seu fundador
ESCOLES PIES Els escolapis van organitzar una visita a la Seu d’Urgell per recordar al seu fundador

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain