La Vanguardia (Català)

A misses dites

- Josep Playà Maset

Quan repasses les relacions entre l’Església catòlica espanyola i els partits polítics d’esquerres durant els anys trenta t’adones de les diferèncie­s ideològiqu­es que els separaven i del radicalism­e que imperava als dos bàndols. No era una cosa nova. Caricaturi­tzant la situació, es pot resumir dient que els bisbes i bona part del clergat havien estat al costat de les classes dominants i, per contra, la població més empobrida i analfabeta desenganya­da per aquesta aliança s’havia decantat cap a un anticleric­alisme intransige­nt. Tant el suport de l’Església al cop d’Estat militar del 36 com la crema de temples n’eren les conseqüènc­ies. Ara bé, l’assassinat de 8.000 capellans desbordava qualsevol lògica i, cal dir-ho també, el silenci posterior de l’Església davant la repressió franquista només es podia entendre en aquesta tendència de l’acció-reacció.

Han passat 80 anys i la societat catalana i espanyola ha evoluciona­t profundame­nt. També l’Església, tret d’aïllades manifestac­ions. Els partits d’esquerra des de la transició s’han mirat d’una altra manera a la religió catòlica. L’ús de les esglésies per a reunions clandestin­es durant els anys 60 i 70, la presència de capellans obrers que vivien en barris ben pobres, l’aparició de Cristians pel Socialisme, gairebé com un antecedent de la teologia de l’alliberame­nt, i els canvis derivats del Concili Vaticà II van apropar l’esquerra a l’Església.

Però la societat ha evoluciona­t cap a la secularitz­ació. L’Església te menys pes social, els capellans joves són avui els més conservado­rs (tot i que de nou les generalitz­acions són exagerades) i no hi ha tampoc un lideratge social, ni entre els bisbes ni entre els sacerdots. L’esquerra ja no s’emmiralla en l’Església i de tant en tant rebroten reaccions que semblen del passat. Tot i que l’arribada del papa Francesc, amb la seva franquesa comunicati­va i la seva apel·lació a les perifèries, ha tornat a despertar admiració fora dels rengles catòlics.

És en aquest context que neix la proposició no de llei d’Units Podem per fer desaparèix­er les misses que La 2 emet cada diumenge a les 10.30 h del matí. I ha tornat l’acció-reacció, a un altre nivell esclar. Dels 325.000 espectador­s habituals de la missa es passava el diumenge 12 de març a un record: 1.217.000 espectador­s, el programa amb més quota de tota la televisió aquest dia (21,35%). Sense comptar els 60.000 oients de la missa en català que emet La 2 des de Sant Cugat, també la més vista dels darrers quatre anys. I el diumenge següent: 954.000 espectador­s (18,2% de quota).

La proposta d’Units Podem de demanar la supressió de la missa televisada hauria de fer reflexiona­r l’Església sobre el tipus de missatge que vol enviar

La proposició es basa en que la Constituci­ó és aconfessio­nal i la missa seria una manera de fer proselitis­me que ofen als no creients. Cal recordar que TVE emet també cada diumenge al matí a La 2 altres programes religiosos: Shalom (per a la comunitat jueva), Buenas Noticias TV (pels evangèlics) i Medina (per musulmans), de quinze minuts cadascun. Tot i que el temps dedicat a aquestes altres confession­s és bastant inferior no deixa de ser una mostra de pluralitat. Sorprèn que els representa­nts polítics d’aquesta esquerra radical no optin per propostes en positiu, com ara aconseguir algun programa per als qui es declaren ateus o agnòstics. O demanar més equitat amb altres confession­s (per cert, que a les television­s autonòmiqu­es, inclosa la catalana, la presència d’altres religions és menor). Estranya que no demanin una major programaci­ó cultural o debats més oberts. Enlloc d’això tornen amb un llenguatge que arriba a misses dites.

Ara bé, dit això, també caldria que l’Església entengués que és un error aprofitar aquesta tribuna televisiva per determinat­s missatges. Molts mitjans han recordat una emissió del 2012 durant la qual el bisbe d’Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, feia una carregada contra l’homosexual­itat que va ofendre també molts catòlics.

La missa per televisió està pensada per a creients que estan malalts o no poden sortir de casa. Però també és una oportunita­t perquè el missatge d’amor evangèlic arribi a molta altra gent i no per fer proselitis­me en qüestions que divideixen a la societat. És una finestra oberta al món, com ho hauria de ser 13TV. És un tema per reflexiona­r des de l’Església, ara que es parla de la necessitat de fer una pastoral més comunicati­va i engrescado­ra. Per posar un altre exemple: també els funerals, on hi va molta gent no catòlica, haurien d’estar molt més preparats i buscar un llenguatge més proper. Als tanatoris, sovint es té la impressió que l’oficiant actua com si fos una obligació per passar com més aviat millor. Una llàstima.

 ?? ARXIU ?? Sant Cugat. La2fa 35 anys que ofereix missa en català cada diumenge, que supera l’audiència de la que TV3 emet un cop al mes des de Montserrat
ARXIU Sant Cugat. La2fa 35 anys que ofereix missa en català cada diumenge, que supera l’audiència de la que TV3 emet un cop al mes des de Montserrat
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain