La Vanguardia (Català)

Agraït rentat de cara

- Esteban Linés

Amb la perillosa etiqueta, encunyada per la seva ingent legió de prosèlits, de ser el millor lletrista de cançons que hi ha hagut en la música moderna espanyola, Joaquín Sabina ha fet un agraït pas en la seva carrera artística: continuar fent magnífique­s líriques per a les seves cançons i airejar-ne l’arquitectu­ra per fugir de la repetició si no immobilism­e. Paral·lela a la seva innegable mestria escriptora, Sabina habitualme­nt ha sabut envoltar-se d’alguns dels millors faedors de músiques per a les seves propostes, ja fossin els indispensa­bles Pancho Varona i Antonio García de Diego o una referència d’èxit com Pereza.

No li va desagradar l’experiènci­a al d’Úbeda, que va cridar per a un dels seus discos més esperats dels últims anys Leiva, contrastat compositor i executant de bon olfacte roquer, a més de la meitat de Pereza. Amb carta blanca, Leiva va portar músics de confiança per erigir bastida d’arrel roquer, com Niño Bruno, Chapo González o la gran Candy Caramelo, que s’uneixen a fidels com Carlos Raya o a la retornada Olga Román als cors. I Leiva ha dut a terme un eficaç i convincent rentat, seguint les seves coordenade­s estètiques abans que la del trobador (potser amb l’única excepció de Churumbele­s). El que per a alguns és el primer hàndicap d’aquesta robusta obra, a saber, el marcat protagonis­me de Leiva com a responsabl­e de la producció i la sonoritat és possibleme­nt el millor atractiu de l’àlbum, donant per feta l’excel·lència –novament confirmada– de les lletres escrites per Sabina.

 ??  ??
 ??  ?? Sabina LO NIEGO TODO CANÇÓ-ROCK/ SONY
Sabina LO NIEGO TODO CANÇÓ-ROCK/ SONY

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain