La Vanguardia (Català)

Més feina amb el portàtil i el mòbil, més estrès

Espanya, amb el 13% d’ocupats, a la cua d’Europa en teletrebal­l

- ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ Madrid

Les tecnologie­s de la informació i la comunicaci­ó estan canviant l’organitzac­ió i les formes de treball. Encara que a un ritme potser més lent del que s’esperava, i sobretot d’una manera molt heterogèni­a, el mòbil, la tauleta i els ordinadors portàtils faciliten treballar en qualsevol lloc i a qualsevol hora. A la fórmula clàssica de poder treballar des de casa, s’han sumat en els últims anys altres tipus de feina remota, impulsades per la connectivi­tat constant. I tots ells, encara que en ocasions afavoreixe­n més equilibri entre la vida profession­al i la personal, també poden propiciar que s’allargui la jornada laboral, difuminar la frontera de la feina o provocar més estrès laboral.

Un informe recent de l’Organitzac­ió Internacio­nal del Treball (OIT) i Eurofound, entitat tripartida de la Unió Europea, ha provat d’avaluar l’impacte d’aquest fenomen. Per això, s’atura a analitzar la situació de tots els ocupats que ja no duen a terme tota la seva tasca a les instal·lacions de la seva empresa. Segons l’esmentada investigac­ió, aquest important col·lectiu de treballado­rs se senten més pressionat­s que els empleats que no treballen mai a fora. Sobretot, manifesten aquesta pressió els treballado­rs amb més mobilitat i un ús intensiu de la tecnologia: quatre de cada deu afirma que pateix estrès “sempre o la major part del temps”, quinze punts menys que entre els que tenen un lloc de treball convencion­al en una oficina, una fàbrica, un taller, una botiga... També es produeix una incidència de més problemes amb el son, símptoma relacionat amb l’estrès, ja que afecta tant el 42% dels empleats digitalitz­ats amb més mobilitat com els que treballen regularmen­t des de casa.

Si es té en compte els que aprofiten la possibilit­at de treballar des de casa i els que de manera més o menys intensiva, amb el mòbil i el portàtil en mà, ho fan en trens, avions, espais públics, cafeteries, oficines de clients... o al seu domicili, l’estudi conclou que ja suposen el 17% dels treballado­rs a l’Europa dels 28. Per sota de la mitjana, apareix Espanya, que amb el 13% forma part, amb Alemanya (12%) i Itàlia (7%), del grup de països europeus on menys s’han desenvolup­at aquestes pràctiques.

En canvi, els percentatg­es més elevats es produeixen a Dinamarca (37%), Suècia (33%) i Holanda (30%), seguits relativame­nt de prop pel Regne Unit (26%), França (25%), Finlàndia i Bèlgica (tots dos, 24%). És més comuna la feina remota (ja sigui des de casa o des de diversos llocs) entre els directius i els profession­als, però també pen els treballado­rs dedicats al suport administra­tiu o els comercials, asseguren.

L’informe de l’OIT i Eurofound assenyala a més que, per entendre l’heterogene­ïtat en la implantaci­ó de formes de feina remotes, no només cal tenir en compte “el desenvolup­ament tecnològic sinó també l’estructura econòmica existent i la cultura del treball”.

A Espanya, les últimes anàlisis parlen de l’estancamen­t i fins i tot d’un retrocés precisamen­t entre els ocupats que treballen almenys ocasionalm­ent des de casa. Un estudi d’Adecco assenyala que, amb la millora de l’economia, ha caigut el nombre de teletrebal­ladors, alhora que ha augmentat el volum d’ocupats. Així, si a final del 2013 es va assolir un nivell màxim del 7,5% dels treballado­rs (gairebé 1,3 milions de persones), aquesta xifra va anar caient i dos anys més tard ja era del 6,6%.

La feina remota pot afavorir la conciliaci­ó, però obre la porta a jornades interminab­les

 ?? ROSER VILALLONGA ?? La noves tecnologie­s impulsen el teletrebal­l
ROSER VILALLONGA La noves tecnologie­s impulsen el teletrebal­l

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain