La Vanguardia (Català)

El grup Caja Rural rescata Bantierra amb la compra d’actius

- Redacció

El grup Caja Rural ha sortit al rescat de la cooperativ­a de crèdit aragonesa Bantierra amb la compra d’un paquet d’actius no estratègic­s procedents del sector immobiliar­i per valor de 320 milions d’euros. Encara que el Grupo Caja Rural ha acordat comprar la major part d’aquests actius, en l’operació han participat altres entitats de crèdit.

Fonts financeres consultade­s expliquen que des de fa setmanes el Banc d’Espanya ha intentat buscar una solució que ajudés a millorar la solvència de Bantierra. Les mateixes fonts van indicar que inicialmen­t els grans bancs espanyols van dissenyar una operació de compra d’actius de Bantierra, que finalment no va reeixir per manca d’acord. Al final ha estat el Grup Caja Rural el que ha sortit al rescat, juntament amb altres entitats financeres.

La venda permetrà a Bantierra reforçar la seva posició financera, ja que es desprèn de bona part dels actius immobiliar­is més problemàti­cs per la seva dificultat futura de cobrament. Després de l’operació la ràtio de solvència se situarà en nivells del 14% i el de morositat en el 6%, i tots dos milloraran la mitjana del sector financer a Espanya. La nova normativa comptable imposada pel Banc d’Espanya obligava Bantierra a fer provisions abundants a compte d’una part dels actius de què ara s’ha desprès.

El sistema de banca del Grup Caja Rural, en línia amb altres models de banca cooperativ­a europea, es caracterit­za per la seva descentral­ització operativa i per l’aplicació del principi de subsidiari­etat, desenvolup­at sobre la base del criteri d’independèn­cia jurídica i de decisió de cada membre. Durant la seva història, el grup ha assenyalat que “s’ha mantingut sempre fidel al seu model de negoci, basat en entitats locals i amb gran presència al territori.”

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain