La Vanguardia (Català)

Llatinoamè­rica i el dòlar

-

LLATINOAMÈ­RICA viu pendent de les polítiques de Donald Trump i de la Reserva Federal dels Estats Units perquè en depèn el seu futur immediat. L’impuls a l’economia que es pot derivar de les polítiques expansioni­stes anunciades, com les inversions milionàrie­s en obres públiques i la rebaixa d’impostos per fomentar el consum i la inversió, pot ser positiu per augmentar les exportacio­ns al poderós veí del nord, tot i que això dependrà del grau en què s’hi puguin implantar mesures proteccion­istes. Al seu torn, el creixement més gran de l’economia dels Estats Units i, consegüent­ment, les tensions inflacioni­stes que comporti, pot obligar la Reserva Federal a pujar els tipus d’interès més del que estava previst.

La pujada dels tipus d’interès als Estats Units, que ja s’hi ha intensific­at, preocupa Llatinoamè­rica per dues raons: per la fugida de capitals que pugui haver cap al dòlar; i per l’encariment del cost del deute en dòlars que tenen tant els estats com les empreses privades. El record del tremend impacte que va suposar per a tot Llatinoamè­rica la pujada tan forta dels tipus d’interès dels Estats Units als anys vuitanta del segle passat encara pesa com una llosa.

Les reserves de divises que tenen la majoria dels països llatinoame­ricans poden pal·liar ara, en gran part, un eventual xoc respecte als tipus de canvi –que ja s’han debilitat al llarg del 2016– i als deutes sobirans. Però és probable que no passi el mateix pel que fa a les grans corporacio­ns i empreses, ja que s’hi poden trobar problemes.

L’expansió del deute en dòlars de les empreses no financeres –sobretot de construcci­ó, telecomuni­cacions, energia i servei públics– ha estat molt intensa en els últims anys. El Fons Monetari Internacio­nal (FMI) tem que això sigui una bomba de rellotgeri­a que acabi afectant el conjunt de les economies de la regió, en especial perquè els elevats deutes de les grans empreses estatals poden acabar encomanant els deutes sobirans.

Després d’una contracció del producte interior brut de Llatinoamè­rica i el Carib de l’1,6% el 2016, registrada per segon any consecutiu, les previsions de l’FMI preveuen –malgrat els nous riscos– un creixement positiu per al conjunt de la regió de l’ordre de l’1,2% el 2017 i del 2% el 2018. Aquest feble percentatg­e global està influït per l’empitjoram­ent de les expectativ­es de recuperaci­ó del gegant de la regió, el Brasil, que amb prou feines creixerà un 0,2%, després de dos anys de recessió, i de l’enfonsamen­t progressiu de Veneçuela, que juntament amb l’Equador seran els dos únics països en retrocés aquest any.

Per a Mèxic, el país més afectat de Llatinoamè­rica per les polítiques de Trump, l’FMI espera un creixement econòmic de l’1,7%. L’Argentina creixerà un ferm 2,2%, impulsada per l’augment del poder adquisitiu, les inversions públiques i les exportacio­ns. Colòmbia, per la seva banda, millora les seves perspectiv­es de creixement fins al 2,6%, consolidad­es per l’acord de pau firmat recentment. Xile, Bolívia i el Perú també comptaran amb taxes de creixement superiors a la mitjana, de l’ordre del 2,1%, del 3,9% i del 4,3%, respectiva­ment, gràcies al repunt dels preus de les matèries primeres.

Ras i curt, el creixement de Llatinoamè­rica, subjecte a les incerteses derivades de l’impacte de la política econòmica de Trump, serà dispar i globalment positiu el 2017. Tot i això, encara estarà molt per sota del que les seves economies necessiten per fer front als endèmics i elevats nivells de pobresa i de grans desigualta­ts.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain