La Vanguardia (Català)

Audiòfons intel·ligents que entenen les paraules

Què tenen en comú aquests dispositiu­s per a la sordesa amb el nostre cervell?

-

Per ajudar a sentir bé cal que l'audiòfon treballi. No obstant això, treballar com l'oïda, que es limita a captar sons, no és su icient. Realitzar aquesta funció com ho fa el nostre cervell, que processa sons perquè aconseguim comprendre'ls, és la clau de l'èxit dels dispositiu­s per a la sordesa més avançats.

El cervell humà analitza els sons en molts curts intervals temporals i compara aquests clips amb la pròpia memòria, aconseguin­t així distingir que un determinat conjunt de freqüèncie­s i intensitat, correspong­ui a una síl·laba concreta. D'aquesta manera el cervell reconeix el que podem anomenar "la forma d'ona d'una síl·laba".

Arriba Vista, en exclusiva des de Suïssa

Avui en dia, gràcies a l'última tecnologia suïssa, és possible replicar aquesta modalitat operativa en el camp dels dispositiu­s digitals per a la sordesa. Els nous Vista són capaços de captar i guardar en memòria la forma d'ona (empremta sonora), de manera que cada síl·laba pugui ser reconeguda i entesa. A més, el nou audiòfon intel·ligent Vista compta amb un sistema d'autoregula­ció que permet augmentar la intensitat de la freqüència quan la pèrdua auditiva és més accentuada, enviant un missatge més clar i fàcilment recognosci­ble per l'escorça cerebral. Així l'oïda escolta i el cervell entén.

Els audiòfons protegeixe­n contra el deterioram­ent cognitiu

Un grup de cientí ics de la Universita­t de Bordeaux va experi- mentar amb 3.670 persones de 65 anys, d'ells 1.139 presentave­n problemes d'audició moderada, 137 presentave­n pèrdues auditives importants i 2.394 no tenien problemes d'audició.

El seguiment va durar més de 25 anys. Els resultats van conirmar que la pèrdua d'audició s'associava de manera signi icativa amb una puntuació de deterioram­ent cognitiu inicial menor augmentant durant el període de seguiment.

Aquesta associació persistia amb independèn­cia de l'edat, sexe i educació. No obstant això, l'ús d'aparells ampli icadors per a la sordesa compensava aquest efecte.

Les persones amb pèrdues d'audició que els feien servir no mostraven diferèncie­s en el deterioram­ent cognitiu en comparació amb les persones de control. (Journal of the American Geriatrics Society).

"Amb el nou audiòfon Vista, l'oïda escolta i el cervell entén" Els dispositiu­s digitals capten i guarden l'empremta sonora "Els amplificad­ors ajuden a tenir menys afectació cognitiva"

 ??  ?? Cosimo Morra, especialis­ta titulado en Audiología
Cosimo Morra, especialis­ta titulado en Audiología

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain