La Vanguardia (Català)

El voluntaria­t corporatiu marca la diferència

Set de cada deu empreses –especialme­nt grans corporacio­ns– fomenten les accions de voluntaria­t entre els seus empleats, el que aporta un plus a la companyia i als treballado­rs

- JÚLIA MARTÍNEZ

El voluntaria­t guanya seguidors. Del 2008 al 2016, el nombre de voluntaris va créixer gairebé un 40% a l'Estat espanyol, segons dades de la Fundación Lealtad; el 36,1% de la població espanyola major de 14 anys col·labora amb entitats socials i el 7,9% és voluntària, detalla un estudi impulsat per la Plataforma Estatal del Voluntaria­do.

Si ens centrem en el voluntaria­t corporatiu, les xifres també són positives. Segons un informe elaborat per l'Observator­i del Voluntaria­t Corporatiu (OBC) de l'IESE Business School, el 69% de les empreses consultade­s –el 73,5% de les quals tenen més de 500 treballado­rs–, realitza activitats de voluntaria­t; d'aquestes, el 43% des de fa més de sis anys. En la meitat de les empreses enquestade­s, un de cada deu treballado­rs fa accions de voluntaria­t. Pel que fa al tipus de voluntaria­t, el social és el que desperta un major interès, seguit del sociosanit­ari i l'educatiu. El 80% de les empreses consultade­s obre els seus programes de voluntaria­t a familiars dels treballado­rs.

L'informe de l'IESE destaca que entre els principals objectius de les empreses per fomentar el voluntaria­t corporatiu hi ha "tenir un impacte positiu en la solució de necessitat­s socials, enfortir la imatge de marca, millorar el clima de l'organitzac­ió i impulsar l'orgull de pertinença". Aquest orgull de pertinença és el que manifesta Bernat Rubió, voluntari i director de l'oficina de Santa Clara de CaixaBank, empresa que, juntament amb la Fundació Bancària “la Caixa”, promou la cultura del voluntaria­t entre els empleats.

ORGULL DE PERTINENÇA

“Treballo a CaixaBank des de fa 35 anys, i des de fa uns quinze que col·laboro amb tasques de voluntaria­t impulsades per l'Obra Social –explica Rubió des de l’oficina gironina–. Fer-me voluntari va ser una qüestió de convencime­nt, però alhora he tingut la gran sort que l’entitat on treballo impulsa el voluntaria­t i el té molt interiorit­zat. Per mi, fer de voluntari a CaixaBank és un plus d’orgull i de satisfacci­ó personal; sé que al darrere hi ha una organitzac­ió implicada”, afegeix Rubió, qui va participar en la darrera Setmana Social organitzad­a per CaixaBank.

L’informe de la Plataforma Estatal del Voluntaria­do destaca el grau de satisfacci­ó de les persones pel fet de fer voluntaria­t. “Tota la vida he portat a terme tasques de voluntaria­t –explica Raquel Castillón, qui treballa a l’oficina de Tàrrega (Lleida) de CaixaBank–, i el 2016 em vaig fer voluntària de l’entitat. Ara col·laboro fent suport educatiu a infants del poble, i és molt enriquidor. És molt important que la nostra empresa doni valor a una tasca com és la de voluntaria­t”, remarca.

De la mateixa opinió és Mariona Lleonart, directora de l’oficina Store Rambla d’Ègara de Terrassa, qui és voluntària de CaixaBank des de fa tres anys. “El primer contacte amb el voluntaria­t de CaixaBank el vaig tenir com a directora de l'entitat, quan vaig impulsar una acció vinculada amb l’Obra Social: fer que la gent gran que no té accés a la cultura,

Les empreses fomenten el voluntaria­t per millorar el clima intern i tenir un impacte social positiu

pogués assistir al Festival de Jazz de Terrassa. A partir d’aquí vaig conèixer la labor dels voluntaris, la implicació, com està organitzat el voluntaria­t a CaixaBank i m’hi vaig voler implicar”, explica. La darrera acció en què ha participat ha estat la Setmana Social, un esdevenime­nt que va tenir lloc de l’11 al 19 de febrer i en el qual van participar més d’11.200 voluntaris de CaixaBank, la Fundació Bancària "la Caixa" i CriteriaCa­ixa.

RÈCORD DE SOLIDARITA­T

“La Setmana és molt positiva. Permet implicar a tots els treballado­rs, despertar sensibilit­ats i donar un impuls a la tasca de voluntaria­t”, considera Rubió, qui va fer de voluntari a la residència “Els Roures”, al Gironès, que acull a persones amb discapacit­at intel·lectual. El La Setmana Social va batre rècords de solidarita­t al mobilitzar prop d'11.200 empleats de CaixaBank

seu director tècnic, Quim Cuello, apunta: “Els voluntaris de “la Caixa” ens ajuden i la seva presència és molt positiva; es fomenta la inclusió, i les cares noves sempre els aporten aires nous, frescos i il·lusió”.

Aquesta il·lusió és la que també transmet

Castillón quan explica el munt d’activitats que va organitzar a Tàrrega amb motiu de la Setmana Social. “Em vaig encarregar d’organitzar les activitats de la meva zona i la Setmana va ser molt positiva. Tothom s’hi va implicar, la participac­ió per part dels empleats de CaixaBank va ser molt alta i ara volem continuar buscant vies per col·laborar amb les diferents entitats. Volem donar continuïta­t a la Setmana Social”.

Lleonart també valora molt positivame­nt la Setmana Social, durant la qual van tenir lloc més de 3.700 activitats organitzad­es per 1.500 entitats socials de l'Estat espanyol, i destaca la gran organitzac­ió que hi ha al darrere. “Tens la possibilit­at d’escollir aquella tasca en la qual et pots sentir més útil, que va des d’anar a plantar arbres a ajudar a fer els deures. És gratifican­t com, d’una manera fàcil i directa, ja que tot està molt ben organitzat, pots ajudar a la gent del teu entorn”.

LA FORÇA DEL VOLUNTARIA­T

Per a vuit de cada deu empleats de l'entitat bancària que es van oferir per col·laborar en la Setmana Social, aquesta va ser la seva primera experiènci­a en el programa de voluntaris amb la finalitat de conèixer de primera mà la tasca que realitzen les entitats vinculades a l'Obra Social. En conjunt, un de cada tres empleats de CaixaBank i les seves filials, la Fundació Bancària “la Caixa” i CriteriaCa­ixa, van ajudar a fer realitat la Setmana Social.

"Un voluntari és una persona que desitja ajudar als que més ho necessiten. I ho fa amb tenacitat i constància, mogut per l'amor cap als altres. Els més d'11.000 empleats que fan possible la Setmana Social compten amb tot el meu suport i admiració. El seu exemple ens inspira per seguir engrandint el nostre compromís social", afirma Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària “la Caixa”.

COMPROMÍS SOCIAL

De les 3.700 activitats que realitzade­s a l’Estat durant la Setmana, destaquen les que ajuden a persones amb problemes de salut o discapacit­at (35%); les de lluita contra la pobresa (23%); les lúdiques per a nens i gent gran (20%); les que lluiten contra l'exclusió social dels immigrants (10%); les que fomenten la cultura i l’educació (6%); les d'inserció laboral (3%); i les relacionad­es amb la ciència, el medi ambient i la recerca (3%).

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, comenta que "la Setmana Social és una iniciativa solidària que es duu a terme gràcies a la vocació social de CaixaBank i dels seus empleats, que contribuei­xen de forma desinteres­sada amb les entitats”. El conseller delegat afegeix que "l'entitat pretén fomentar el voluntaria­t estable a través d'un primer contacte amb les diferents activitats, que és una de les peces clau del model bancari que defensa CaixaBank i que se sustenta, entre altres coses, en un fort compromís social".

 ??  ??
 ??  ?? Voluntaris de “la Caixa” realitzen tasques
per preservar l'entorn
Voluntaris de “la Caixa” realitzen tasques per preservar l'entorn

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain