La Vanguardia (Català)

Dona jove, graduada i treballado­ra

-

Quan parlem de voluntaria­t, les dones són majoria, amb el 54,4% del total, i el grup més ampli és el de 14 a 24 anys, seguit del de 25 a 35 anys, segons dades de la Plataforma Estatal del Voluntaria­do. Les persones amb una formació università­ria són les que més col·laboren, sigui econòmicam­ent o amb tasques de voluntaria­t, i 7 de cada 10 voluntaris tenen estudis secundaris o superiors. El 36% dels voluntaris treballa; el 21% està retirat o és pensionist­a; el 18% estudia; el 15% està a l'atur i el 10% realitza tasques a la llar. Pel que fa als àmbits, el que més persones voluntàrie­s convoca és el social, amb més de la meitat de la participac­ió, seguit del sociosanit­ari i l'educatiu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain