La Vanguardia (Català)

Responsabi­litat corporativ­a

-

La RC és un eix fonamental per a CaixaBank, i l’entitat s'està posicionan­t com a banca responsabl­e i compromesa amb els clients i la societat. Treballa per comptar amb un Pla Director de RC en línia amb la seva vocació de lideratge en l’àmbit de la reputació, i que registra com un dels eixos per fomentar el concepte de banca social. Potenciar el voluntaria­t corporatiu per a empleats és una de les accions que contribuei­x a aquest objectiu. El president de CaixaBank, Jordi Gual, recalca que "l'entitat és hereva de la reputació centenària de “la Caixa” i, per això, som un banc amb vocació social que té com a valors intrínsecs la qualitat, la confiança i el compromís amb el desenvolup­ament socioeconò­mic de les persones i el territori".

CaixaBank, amb la xarxa més extensa d'oficines bancàries d'Espanya (prop de 5.000), aconseguei­x una capil·laritat que la situa en una posició immillorab­le per detectar les necessitat­s socials locals més urgents. Això permet donar suport a projectes socials de petita envergadur­a, però amb gran incidència en la mitigació de les dificultat­s de milers de persones. Per això, l'Obra Social "la Caixa" distribuei­x a través de les oficines de CaixaBank una partida que, el 2016, va ser de 44,3 milions d'euros que van servir per impulsar 13.000 projectes locals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain