La Vanguardia (Català)

Què és la física quàntica perquè ho entenguem tots?

-

Ens agrada entendre el que passa al nostre voltant. Per això ens tranquil·litza la física clàssica, que ofereix una visió intuïtiva del moviment d’objectes sotmesos a forces mecàniques o electromag­nètiques. I per això ens inquieta enfrontar-nos al món sense certeses absolutes que dibuixa la física quàntica. La realitat es desenfoca en una interacció de probabilit­ats.

Una partícula quàntica és una ona de probabilit­at. No podem saber amb certesa en quin estat i on es troba fins que hi interactue­m, instant en què es perd un gran ventall de possibilit­ats alternativ­es que eren igual de reals fins aquell moment. La física quàntica explica amb gran precisió el món que ens envolta a costa d’acceptar que la llum, l’electricit­at, la calor o la matèria estan fetes de partícules quàntiques que es comporten de manera sorprenent. La paradoxa del gat de Schrödinge­r ho exemplific­a amb una caixa a l’interior de la qual hi ha un gat i un mecanisme letal que es podria haver activat o no.

Disposem de models matemàtics que ens ajuden a predir el comportame­nt de la matèria de forma molt precisa. La taula periòdica dels elements no té sentit sense les lleis subjacents de la física quàntica. Però, són aquests models el reflex de la realitat o una sèrie incompleta d’aproximaci­ons afortunade­s? És un repte contestar a aquesta pregunta, encara que podem aprofitar el coneixemen­t adquirit per desenvolup­ar aplicacion­s relacionad­es amb la computació, l’energia o nous materials com el grafè.

Per tranquil·litzar els lectors, recordem que l’estranyesa del món quàntic ha confós fins i tot grans pensadors com Albert Einstein i Niels Bohr. Continuem treballant amb quàntums d’humil il·lusió per entendre i millorar la realitat que ens envolta.

 ??  ?? Dispositiu quàntic
Dispositiu quàntic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain