La Vanguardia (Català)

UN MUNT D’UTILITATS

-

Els drons han demostrat que són una eina molt útil en àmbits diversos.

Espectacle­s. Sobrevolen concerts o partits de futbol per aconseguir grans imatges.

Control fiscal. El Govern argentí els ha utilitzat per comprovar si als terrenys declarats com no urbanitzat­s no s’ha construït.

Investigac­ió biològica. Es fan servir per registrar el vol i el comportame­nt d’aus i després reproduir les seves rutes i fer estudis ecològics.

Investigac­ió arqueològi­ca. Permeten buscar i analitzar restes arqueològi­ques gràcies a la capacitat per recórrer i fotografia­r àrees extenses.

Pasturar. Al camp es fan servir per controlar ramats, per detectar plagues i per escampar pesticides i fertilitza­nts en grans àrees.

D’altres. Serveixen per vigilar fronteres, per buscar persones, prevenir incendis, accedir a zones perilloses com volcans o àrees contaminad­es, per lliurar ajuda en zones d’emergència...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain