Una va­ga in­de­fi­ni­da po­sa en pe­rill el do­blat­ge de sè­ri­es

El sec­tor co­men­ça de­mà una atu­ra­da que afec­ta­ria els nous epi­so­dis

La Vanguardia (Català) - - VIURE - FRAN­CESC PUIG Bar­ce­lo­na

L’emis­sió en cas­te­llà de les sè­ri­es que s’eme­ten a Es­pa­nya molt en­gan­xa­des a la se­va es­tre­na nord-ame­ri­ca­na, com ara Big bang the­ory, Mo­dern fa­mily o Ri­ver­da­le, cor­ren se­ri­ós pe­rill de no ar­ri­bar als es­pec­ta­dors amb la ce­le­ri­tat pre­vis­ta. La va­ga amb jor­na­des in­ter­mi­tents d’atu­ra­des que des de mit­jans de març han pro­ta­go­nit­zat els do­bla­dors de Ma­drid es con­ver­teix a par­tir de l’abril en in­de­fi­ni­da, co­sa que en­dar­re­ri­rà en molts ca­sos el do­blat­ge al cas­te­llà de les fic­ci­ons fo­ra­nes.

Els do­bla­dors pro­ta­go­nit­zen avui l’úl­ti­ma atu­ra­da par­ci­al pre­vis­ta per a aquest març, que ja va pro­vo­car, fa quin­ze di­es, que un capí­tol de la po­pu­lar co­mè­dia Big bang the­ory no es po­gués eme­tre per aques­ta raó. Al­tres sè­ri­es afec­ta­des són la no­va sè- rie de Shon­da Rhi­mes, Catch, que veu­rà en­dar­re­ri­da l’es­tre­na de la se- va se­go­na tem­po­ra­da pre­vis­ta per a la set­ma­na que ve, i Ri­ver­da­le ,de­la qual no es po­drà eme­tre el vui­tè epi­so­di. Al­tres sè­ri­es que po­dri­en veu­re’s afec­ta­des són Ar­row, Ana­to­mía de Grey, On­ce upon a ti­me o Le­gi­on. Tot i que hi ha­via la por que la va­ga tam­bé afec­tés The walking de­ad, des de la ca­de­na Fox in­for­men que la sè­rie de zom­bis con­clou­rà la se­te­na tem­po­ra­da di­lluns que ve sen­se cap pro­ble­ma.

Els tre­ba­lla­dors del sec­tor de do­blat­ge i la so­no­rit­za­ció de la Co­mu­ni­tat de Ma­drid han ce­le­brat, du­rant la se­go­na quin­ze­na de març, sis jor­na­des de va­ga en di­es al­terns com a me­su­ra de pres­sió per ac­tu­a­lit­zar el seu con­ve­ni col·lec­tiu. Amb aques­ta va­ga, con­vo­ca­da per CC.OO. de Ma­drid, UGT-Ma­drid i els sin­di­cats Ar- tis­tes de Do­blat­ge de Ma­drid (Ado­ma) i Lo­cu­mad, els tre­ba­lla­dors vo­len de­nun­ci­ar que el seu con­ve­ni da­ta de la dè­ca­da dels no­ran­ta.

Adol­fo Mo­re­no, pre­si­dent del sin­di­cat Ado­ma, ma­ni­fes­ta que es tro­ben en una si­tu­a­ció bas­tant lí­mit, ja que “el 2017 els ac­tors de do­blat­ge guanyen el ma­teix que el que gua­nya­ven el 1993” i que les atu­ra­des s’han con­vo­cat “per­què som en una ne­go­ci­a­ció d’un con­ve­ni que no ti­ra cap en­da­vant”. Se­gons re­me­mo­ra Mo­re­no, el sec­tor ja va anar a la va­ga el 2014 per­què la re­for­ma la­bo­ral del 2012 dei­xa­va els pro­fes­si­o­nals del do­blat­ge i la so­no­rit­za­ció amb un con­ve­ni sen­se va­li­de­sa. “Ens dei­xa­va sen­se re­gles del joc, sen­se uns preus mí­nims, dei­xa­va a les em­pre­ses la capa­ci­tat de po­der pa­gar-nos el que els vin­gués de gust o el que ca­das­cun po­gués ac­cep­tar. La pro­fes­sió es con­ver­tia en una jun­gla”, subrat­lla.

Va ser lla­vors quan es va in­ten­tar ne­go­ci­ar un nou con­ve­ni, però les em­pre­ses “van dis­sol­dre la se­va as­so­ci­a­ció per no ne­go­ci­ar”. Des­prés de 19 di­es de va­ga, van acon­se­guir una pror­ro­ga d’un any del con­ve­ni col·lec­tiu de l’any 1993 i el “com­pro­mís” dels em­pre­sa­ris de ne­go­ci­ar un nou marc la­bo­ral que “de de­bò mo­der­nit­zés el sec­tor” i les con­di­ci­ons eco­nò­mi­ques. Però, des­prés d’un any sen­cer de ne­go­ci­a­ció, aquest com­pro­mís de les em­pre­ses “no s’es­tà com­plint”, as­se­gu­ra Mo­re­no.

CBS

La sè­rie Big bang the­ory es po­dria tor­nar a veu­re afec­ta­da per la va­ga de do­bla­dors

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.