La Vanguardia (Català)

‘Bullying’: responsabi­litats institucio­nals

- Silvia Carrasco, Rita Villà i Maribel Ponferrada Grup Emigra. Universita­t Autònoma de Barcelona

L’impacte del coneixemen­t de la realitat que es viu als centres en relació amb el bullying i les recomanaci­ons basades en la recerca, que n’hi ha molta, és gairebé inexistent. Els documents oficials que hi ha serveixen de ben poc per a la prevenció i encara menys per a la restauraci­ó del dolor i la injustícia patides.

Vivim en la ficció que les escoles catalanes són entorns democràtic­s i que el mal clima de centre o les condicions que afavoreixe­n el bullying són causades per l’alumnat. L’absència dels agents clau per prevenir, intervenir i reparar ni tan sols hi són esmentats, aspecte especialme­nt greu quan a més poden actuar involuntàr­iament de bystanders, segons confirma la recerca: ni es parla del professora­t. Molt bons profession­als de l’educació observen cada dia com molts d’altres no estan a l’altura de la responsabi­litat que les famílies i la societat hi dipositem. Hi ha terror a dir les coses pel seu nom i en canvi és clau identifica­r les conductes incompatib­les amb els valors que prediquem. Si bé el bullying pot ser inespecífi­c, és obvi que no actuar contra el masclisme, el racisme i l’homofòbia difícilmen­t pot contribuir a crear actituds de respecte, empatia i cooperació actives entre iguals i entre tots els membres de la comunitat escolar. L’alumnat de la majoria de centres no senten a parlar de res de això a classe en tota l’escolarita­t.

Alguns exemples d’aquestes absències són molt obvis: el protocol de mediació vigent, desenvolup­at en el Decret de Drets i Deures de l’alumnat, diu explícitam­ent que no es preveuran temes de violència de gènere o racisme, entre altres coses inexplicab­les; el llarg i detallat document contra la radicalitz­ació i la islamofòbi­a elaborat per la Generalita­t i aplicat des del juliol 2016 només inclou una pàgina contra “racisme” o “islamofòbi­a” si l’estudiant “té la percepció” que això li passa: ni es planteja una avaluació de centre, ni de materials, ni de llenguatge, ni d’intervenci­ons proactives.

Com a part de la missió principal de les escoles hi és absent allò que hauria de ser-hi en primer lloc: l’objectiu de vetllar pel benestar emocional de l’alumnat, per sobre de tot, donant eines al professora­t per fer-ho. Vivim en temps declaratiu­s, podem parlar de valors que creiem comuns com respecte i confiança, responsabi­litat i cooperació, igualtat i democràcia. Però sense la formulació d’aquesta missió i la presa de consciènci­a que cal dur-la a terme seriosamen­t, a banda de vetllar pels aprenentat­ges acadèmics, és molt difícil que hi hagi actuacions clares, sistemàtiq­ues i avaluades als centres, com ara: un pla d’avaluació del benestar emocional de cada alumne com a part de la tutoria compartida per tot el professora­t, accions de suport i seguiment individual, anàlisi periòdica dels grups naturals i de les dinàmiques entre individus i grups... Tot allò que la recerca ens diu que funciona i que, en definitiva, és responsabi­litat de l’administra­ció educativa, que no pot al·legar desconeixe­ment.

L’objectiu ha de ser vetllar pel benestar emocional de l’alumne

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain