Re­cu­pe­ra­ció d’un ca­mí ra­ma­der mil·le­na­ri

La Vanguardia (Català) - - VIURE - RA­MON FRANCÀS Vi­la­no­va i la Gel­trú

Una ma­na­da de 18 ca­valls de la fun­da­ció sen­se ànim de lu­cre Mi­ran­da, que re­cu­pe­ra ani­mals mal­trac­tats o aban­do­nats, es­tà fent l’an­tic ca­mí ra­ma­der de Ma­ri­na que co­mu­ni­ca el Pi­ri­neu amb el mar, per anar a pas­sar l’hi­vern a unes pas­tu­res d’unes 300 hec­tà­re­es del parc del Gar­raf, de la Xarxa de Parcs Na­tu­rals de la Di­pu­ta­ció de Barcelona. Aques­ta trans­hu­màn­cia es fa de l’1 al 5 de no­vem­bre i del 6 a l’11 de desem­bre i re­cor­re el ca­mí mil·le­na­ri que va de la Cer­da­nya al Pe­ne­dès, pas­sant per l’Alt Ber­gue­dà, el Llu­ça­nès, el Ba­ges, Mont­ser­rat, l’Alt Pe­ne­dès i el Gar­raf. Els ca­valls tor­na­ran a les pas­tu­res d’es­tiu a la pri­ma­ve­ra i, si l’ex­pe­ri­èn­cia és po­si­ti­va per a tot­hom, l’any que ve es re­pe­ti­rà com una pro­pos­ta d’eco­tu­ris­me. El pro­jec­te vol ge­ne­rar va­lors eco­nò­mics, eco­lò­gics i tu­rís­tics pels ter­ri­to­ris per on pas­sen els ca­valls.

FUN­DA­CIÓ MI­RAN­DA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.