La Vanguardia (Català)

“A Barcelona hi falta col·laboració”

Quatre gestors culturals ‘emigrats’ a Madrid analitzen la situació de la ciutat

- IGNACIO OROVIO FERNANDO GARCÍA

Com està Barcelona? Com estan les seves institucio­ns culturals, el seu pols artístic? Fa unes setmanes que aquest diari publica reportatge­s i anàlisis sobre això. Aquesta vegada hem reunit a Madrid quatre autoritats del món de la cultura que havien treballat a Barcelona abans de saltar a Madrid.

Manolo Borja-Villel (Borriana, 1957) fa deu anys i un mes (“i quatre dies”, diu de broma) que és al capdavant del Museu Nacional Reina Sofia, Joan Matabosch (Barcelona, 1961) porta la direcció artística del Teatro Real des d’en fa quatre, Carme Portaceli (València, 1955) dirigeix el Teatro Español des de fa un any i mig, i fa tot just dues setmanes que Rosa Ferré (Barcelona, 1966) s’aclimata a les seves noves funcions en la direcció de Matadero Madrid. Després de prop de dues hores de xerrada en una sala del Reina, davant l’obra Payseyes (1979), de Luis Gordillo, Ferré intercanvi­a el mòbil amb algun dels seus nous veïns. LV. Com a gestors han viscut la crisi econòmica, allà o aquí, i ara s’hi superposa la política. Com veuen les institucio­ns on van treballar? Manolo Borja-Villel: En el meu cas, vaig ser director-fundador de la Tàpies juntament amb l’Antoni, i per tant tot estava per fer, mentre que quan vaig arribar al Macba el museu passava una crisi profunda i de model. Fins i tot hi havia dos directors simultània­ment. De manera que la paraula crisi s’esmentava Les crisis no cauen del cel. Són de model i d’hegemonia, de subjecte polític, econòmic i social, de processos de colonitzac­ió. Van començar el maig del 68, amb forces antagòniqu­es que pugnen per imposar-se. Hi ha alts i baixos, amb moments molt reaccionar­is. La del 2007 i el 2008 és molt profunda pel que fa a l’economia, però no és l’única. Als noranta ja ens queixàvem a la Tàpies i al Macba d’una economia massa extraverti­da i molt absorbida per les indústries culturals i el turisme, i per l’obsessió per crear grans infraestru­ctures. Ja aleshores reclamàvem maneres alternativ­es de crear relat, però també d’institucio­nalitat i sostenibil­itat. El que avui falta és una visió global de la cultura. Perquè els canvis de model cultural i de sostenibil­itat no els pot fer una institució tota sola.

LV. En quin model pensa?

MBV: Hi ha d’haver ecosisteme­s on juntament amb les grans institucio­ns hi càpiguen òrgans o col·lectius

en què el més important és el procés i no necessària­ment ha de prevaler una visió comptable, on el comptador no sigui de visitants. A la Barcelona dels noranta –potser de manera instintiva- sí que hi havia un ecosistema.

LV: Sense grans institucio­ns.

MBV: Aquella visió clònica en què tothom ha de tenir el seu Pompidou o el seu Guggenheim és totalment equivocada. A Barcelona els grans museus eren la Tàpies, el Miró, el Picasso... Després es va crear el Macba, però el més important és que sí que hi havia un ecosistema molt específic i interessan­t.

LV: L’ecosistema ara ha de reunir el Prado, Reina, MNAC...?

MBV: Hauríem de parlar d’ecosisteme­s que es relacionen i antagonitz­en. Òrgans autogestio­nats que poden relacionar-se amb institucio­ns oficials. I el Reina pot relacionar-se amb el Macba o el MNAC i alhora amb una casa autogestio­nada a Nàpols. Lamentable­ment aquesta complexita­t es veu absorbida per la cultura de l’espectacle i pels reflexos dels poders en l’època molt autoritàri­a que vivim, com mostren certs intents de censura artística. La cultura antagònica i autocrític­a està desapareix­ent, i aicontínua­ment.

xò és una cosa que trobo a faltar aquí, a Barcelona i al món en general.

LV: I potser sempre parlem de competènci­a entre institucio­ns, més que de cooperació? Joan Matabosch: Jo no he tingut mai aquesta sensació de competènci­a, ni a Barcelona ni a Madrid. Competènci­a de debò és la que hi ha a Berlín, on hi ha tres teatres de l’òpera l’un al costat de l’altre, amb funció diària i l’obligació de guanyar-se el públic. Dos teatres a 600 quilòmetre­s de distància... competènci­a de què?

LV: Les institucio­ns, almenys

les catalanes, tendeixen a comparar-se amb les madrilenye­s. JM: Una de les millors notícies per al Liceu va ser que obrís el Teatro Real... Cada cap de setmana està ple de públic català. Hi ha una competènci­a sana.

LV. Diguem-li comparació...

JM: El que hi ha des de sempre és una col·laboració òptima... Seria absurd que no fos així.

LV: Borja-Villel parlava de l’ecosistema museístic. Què ens explica de l’operístic? JM: Entre finals dels noranta i el començamen­t de la crisi, el Liceu era el model més admirat en el món de l’òpera. Aleshores funcionava amb un 50% de recursos públics i un 50% de recursos propis entre patrocinis, entrades... És una bona proporció. Hi ha teatres públics que arriben al 90% de subvenció. Però quan va esclatar la crisi els recursos públics van baixar al 30% i el model es va fer insostenib­le. El Teatro Real va fer molt bé els deures. Ha aconseguit la quadratura del cercle: funciona amb un 27% de subvenció.

LV: El Liceu ha passat moltes dificultat­s últimament...

JM: Al Liceu aquest canvi era més difícil perquè no tenia certs serveis externalit­zats com el Real. Si jo vaig ser president d’Òpera Europa no va ser per la meva cara bonica, sinó perquè el Liceu era el model. Rosa Ferré: Els últims cinc anys han estat de canvi absolut a tot arreu. És, com diu en Manolo, una crisi de model. És molt diferent parlar de les polítiques municipals o les de la Generalita­t o les de la Diputació. A Catalunya les institucio­ns han sobreviscu­t gràcies als seus equips. Hem hagut de moure’ns i aprendre a treballar plegats i aprofitar els recursos. Ha sigut dur. A la crisi econòmica s’hi ha sumat la política: ara mateix no hi ha Conselleri­a de Cultura, alguns equipament­s van canviant d’orientació... I sobretot pateixen els artistes, per a qui no hi ha hagut mai una política de suport sostingut. LV. A Barcelona acostuma a fer mal que no hi hagi grans exposicion­s... RF: Això es projecta molt des dels mitjans. A Barcelona hem creat exposicion­s sense grans noms però que han circulat per mig món, i això no es reconeix. Molt sovint el que en realitat es demana són els blockbuste­r... MBV: Crec que és més complex. Les institucio­ns no són capses buides. Contenen una maquinària molt refinada que no està concebuda per qüestionar, com fem nosaltres, i que és local, estatal i –no ho oblidem– europea. Més enllà de la qüestió identitàri­a, la tendència predominan­t és a la privatitza­ció, a contractar el que és rendible, quan l’art no és rendible. És despesa, és excés. Però els museus investigue­n.

LV: Un ull sempre en la taquilla?

MBV: La cultura no és extractiva, no és una mina d’on treus tot l’or. Al revés. Com més en treus, més t’enriqueixe­s. Com més institucio­ns, millor, sempre que siguin sostenible­s, esclar. De vegades s’ha parlat de fusionar el Macba i el MNAC, però això restaria. Cal que hi hagi focus diferents. Carme Portacelli: Però si no hi ha públic no hi ha teatre. És així de cru. Jo pretenc fer una programaci­ó diversa i igualitàri­a, perquè així és la societat, i buscar audiències diverses. Hi ha una part menys fàcil: tenim poca dotació. Puc invertir el que trec de taquilla. Puc jugar-mela relativame­nt. LV: A Madrid... el pes de l’Estat ajuda o esclafa? M.B.V.: Això és com el pes atmosfèric: no és el mateix viure a La Paz que a València. Camines més o menys ràpid. I després vius sota una condició, que és el sistema neoliberal, i això condiciona molt i cal saber-ho. CP: Sobre la pressió política, he de dir que a Manuela Carmena se l’afusella des de les institucio­ns de l’Estat cada vegada que parla. L’electorali­sme en aquest país és molt pesat. Des de la política caldria treballar perquè la gent visqui millor, i no per a les pròximes eleccions. Això desafecta la societat i n’afavoreix uns i no d’altres. I si el ministre d’Hisenda es posa a mirar com mata o ofega els uns o els altres això condiciona moltíssim. R.F.: Crec que és important remarcar que pots fer una cosa experiment­al i tenir un públic enorme. La concepció del públic com rucs que només van als grans noms és antic. Has de poder experiment­ar. Els últims anys ha canviat totalment el públic. Quan treballes amb comunitats de públic has de canviar l’orientació de la teva institució. J.M.: És veritat. És un tòpic que no puguis arriscar. Esclar que necessites una alquímia. Però les coses que tenen marxa estiren una institució, encara que els teus millors marges funcionen amb l’altra cosa. El gestor ignorant es pensa que només ha de fer La Boheme. Les institucio­ns necessiten un punch, actes que et situen al capdavant del panorama cultural. Si programes Dead man walking, Street scene o Die soldaten vendràs més Aida.

LV.: Com és la col·laboració institucio­nal aquí i allà?

JM: Molt diferent. Aquí hi ha una col·laboració estreta i un diàleg impression­ants. El mateix Manolo Borja és membre de la comissió assessora del Teatro Real... MBV: És la comissió assessorad­a... JM: És una conya que es porta... MBV: ...som la comissió assessorad­a pel Teatro Real.

Riuen. JM. Continuo... Hi ha una col·laboració enorme, fluïda i intensa entre institucio­ns com el Círculo de Bellas Artes, la Fundació Juan March, la Residencia de Estudiante­s, la Filmoteca, la Biblioteca Nacional...

LV: Hi ha més col·laboració que a Barcelona?

RF: Sí. JM: No es pot comparar. Aquí és enorme, estreta i natural. CP: Sí. JM: A més, són cooperacio­ns que sorgeixen de manera molt natural. Quan era al Liceu no vaig aconseguir mai una col·laboració, per exemple, amb la Filmoteca, que vaig intentar mil vegades. Aquí amb totes les òperes fem alguna cosa. RF: Només ho aconseguei­xes si et

“El Liceu va tenir el model de gestió

més admirat” ROSA FERRÉ “No hi ha Conselleri­a de Cultura, les entitats van canviant d’orientació...”

JOAN MATABOSCH “Una de les millors notícies per al Liceu va ser que obrís el Teatro Real”

poses tossut. CP: És veritat. Hem fet coses formidable­s amb la Filmoteca i amb el Reina, sobretot en obres de teatre menys convencion­al. També amb el Teatro del Barrio o La Corsetería.

LV: I per què hi ha aquesta diferència?

RF: Jo crec que el que necessita Barcelona és normalitat i un treball a mitjà i llarg termini. I no aquestes ocurrèncie­s constants. Al CCCB hem tingut tres directors en cinc anys. Així tot és molt difícil. Hi ha un ambient enrarit i de falta de normalitat en les direccions. També han sortit alguns càrrecs a concurs, amb la qual cosa, d’altra banda, hi ha una renovació i obre un bon moment per a Barcelona. CP: Les institucio­ns a Barcelona estan desesperad­es amb la paràlisi administra­tiva absoluta. No saben què passarà demà. I això en el nostre sector és un drama.

LV: Fins a quin punt incideix que les institucio­ns siguin de colors polítics diferents?

J.M.: Però aquí passa igual.

LV: Ara sí, però en altres èpoques hi havia un sol color...

J.M.: No ha afectat les relacions. És una qüestió d’actitud. RF: Té a veure amb el paper que cada institució assumeix orgànicame­nt en relació amb les altres. Aquestes polítiques canviants i aquests impulsos de crear eixos o dir-te de sobte que pertanys a una altra institució, no ajuda. MBV: O intentar unir el Macba i el Museu Nacional d’Art de Catalunya per tenir-ne un de molt gran. O marcar una línia temporal per a cada museu. Aquí, juntament amb les grans institucio­ns hi ha el Madrid dels carrers i les places. I relacionar l’un i l’altre fa que Madrid tingui un moment... CP: ...dolç. El té. RF: Penso que Barcelona té el seu gran moment al marge de les institucio­ns. S’hi fan coses molt interessan­ts, i d’això se’n parla poc. Hi ha unes estructure­s de base que venen de molt lluny, del Noucentism­e. Centres cívics, bibliotequ­es i fàbriques de creació que estan molt ben pensades i formen un gran teixit. MBV: De vegades els poders no veuen el que tenen al costat. RF: És una qüestió de mirada. I de deixar treballar amb normalitat, en lloc d’estar llançant idees peregrines tota l’estona, com ara fer un museu de l’arquitectu­ra sense haver dotat adequadame­nt el que hi havia abans. Però hi ha una generació jove a les institucio­ns. La comunitat cultural està desitjant demostrar la seva potència. Veig una excitació positiva. Es nota que hi ha un ambient de canvi de cicle. CP: A Barcelona sempre hi ha hagut una creativita­t extraordin­ària. Quan busques un determinat tipus de teatre ho trobes més que a cap altre lloc, encara que Madrid està creixent molt. Però també hi ha actituds velles. Cal obrir molt més i diversific­ar.

 ?? DANI DUCH ?? Acabada d’aterrar a l’interdisci­plinari Matadero Madrid des del seu cosí de Barcelona, el CCCB. A Europa no hi ha “més de sis o set” llocs comparable­s, al·lega. Va ser el successor del belga Gerard Mortier al capdavant del Teatro Real. Va dir no a...
DANI DUCH Acabada d’aterrar a l’interdisci­plinari Matadero Madrid des del seu cosí de Barcelona, el CCCB. A Europa no hi ha “més de sis o set” llocs comparable­s, al·lega. Va ser el successor del belga Gerard Mortier al capdavant del Teatro Real. Va dir no a...
 ?? DANI DUCH ??
DANI DUCH
 ?? MANOLO BORJA-VILLEL
CARME PORTACELLI ?? Després de dirigir la Fundació Tàpies i el Macba, fa més de deu anys que és al capdavant del gran transatlàn­tic que és el Museu Nacional Reina Sofia, on ha renovat per cinc anys més. Carme Portaceli és una directora teatral de llarga trajectòri­a. Ha...
MANOLO BORJA-VILLEL CARME PORTACELLI Després de dirigir la Fundació Tàpies i el Macba, fa més de deu anys que és al capdavant del gran transatlàn­tic que és el Museu Nacional Reina Sofia, on ha renovat per cinc anys més. Carme Portaceli és una directora teatral de llarga trajectòri­a. Ha...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain