La Vanguardia (Català)

Almirall prepara compres per tornar a créixer als EUA

- ROSA SALVADOR

El grup farmacèuti­c Almirall estudia comprar llicències de productes o de carteres de productes per tornar a créixer als Estats Units, on la seva filial Aqua ha experiment­at una caiguda de vendes del 80% després de perdre la patent del seu principal medicament, va explicar ahir el president del grup, Jorge Gallardo, en acabar la junta d’accioniste­s que Almirall va celebrar a Barcelona.

Gallardo va reconèixer que el col·lapse d’Aqua fa que el 2018 el creixement del grup depengui de l’evolució del mercat europeu, mentre als Estats Units, on han rellevat l’equip directiu, han aconseguit “aturar l’hemorràgia”, reduint els costos d’estructura per no tenir pèrdues. Tot i això, va explicar, “els Estats Units són el primer mercat mundial, en el qual cal ser present si vols tenir una empresa farmacèuti­ca que creixi”. Gallardo va recordar que allà els preus dels medicament­s són quatre vegades superiors als d’Espanya i creixen anualment un 10%, en contrast amb la situació espanyola on, a més, una decisió administra­tiva de retallar costos va reduir les vendes del sector un 30% el 2011. “Per a Almirall ha estat vital haver començat a internacio­nalitzar-se el 2001”, va recordar.

Gallardo va assegurar que estan disposats a invertir “el que faci falta” per refer el seu negoci als EUA, recorrent també a finançamen­t bancari. Segons va recordar un portaveu del grup, el consell ha establert un límit d’endeutamen­t de la companyia de 2,5 cops el benefici operatiu o ebitda (que aquest any serà de 170 milions d’euros), i Almirall ara no té deute, sinó 280 milions d’euros de tresoreria.

Almirall va tancar l’any passat amb pèrdues de 304 milions pels problemes de la filial dels Estats Units, que van provocar també una caiguda de l’acció del 47%. Això va centrar les crítiques dels accioniste­s minoritari­s en la junta, a la qual va assistir per primer cop el nou conseller delegat de la firma, el belga Peter Guenter.

 ??  ?? Jorge Gallardo, a la junta
Jorge Gallardo, a la junta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain