La Vanguardia (Català)

L’antídot contra l’absentisme

S’engega una campanya a Badalona per fomentar que els nens no abandonin el col·legi

- LAURA MOR Servei especial

Amb el lema “Que l’escola t’acompanyi” diferents agents de la zona sud de Badalona han posat en marxa una campanya per al curs 2018-2019 amb l’objectiu de lluitar contra l’absentisme escolar. S’hi han implicat entitats públiques i privades. El lema recorda l’imaginari intergalàc­tic de La guerra de les galàxies ,iésuna aposta pels petits herois que cada dia –malgrat les dificultat­s socials, familiars, econòmique­s o d’habitatge que viuen a casa– fan un gran esforç i van a l’escola.

Segons el pla integral de transforma­ció 2017-2022, publicat pel Consorci Badalona Sud, l’absen- tisme escolar és un dels reptes principals en aquest territori. Dades aproximade­s d’aquest pla xifren l’absentisme en un 40% a primària i en un 60% a secundària. Des del 2009 el Consorci Badalona Sud dinamitza el Projecte de suport a l’escolaritz­ació.

La dificultat és modificar els patrons del que van viure els adults en relació amb l’escola. En parla Grau Ussetti, director del Centre Sant Jaume, promogut pels jesuïtes: “Moltes famílies no han incorporat l’escola com a institució de referència perquè l’escola no ha existit en la seva infància o l’han abandonada prematuram­ent”. A més, l’educació que reben infants i joves a l’escola “podria qüestionar els valors interns i l’estructura social de la família”, i per això “l’escola es viu com un entorn perillós”, afegeix el director del Centre Sant Jaume.

S’hi suma la realitat demogràfic­a del territori. Ussetti explica un cas concret: “Sant Roc és un barri d’una gran diversitat cultural i socioeconò­mica, configurat a còpia d’onades migratòrie­s i amb una gran problemàti­ca associada en termes d’adaptació al medi”. Analfabeti­sme, atur, economia submergida i problemàti­ques d’habitatge formen part del dia a dia de moltes famílies. I en aquest context “l’escola no és una necessitat immediata”, perquè “la subsistènc­ia econòmica diària i la sostenibil­itat de l’entorn familiar” passen al davant.

D’aquí ve la necessitat de treballar en clau comunitàri­a. Pilar Vallès, gerent del Consorci Badalona Sud –en mans de l’Ajuntament de Badalona i la Generalita­t– explica com aquest organisme té la promoció socioeduca­tiva com una de les seves prioritats. Reconeix l’absentisme com una “problemàti­ca cronificad­a” i explica l’aposta per comunicar els beneficis de l’escolaritz­ació: “Volem ajudar que tots els agents positivitz­in l’escola; és una llavor que suma en les polítiques educatives que fem en aquest territori”.

Francisca Guzmán, directora de l’Escola Baldomer Solà; Manel Valle, del Col·legi Lestonnac de Badalona, i Pilar Pedro, de l’Escola Josep Boada, creuen que convé incidir en les famílies. Aquests centres s’han sumat a l’equip promotor de la campanya amb la demanda explícita de traslladar el missatge a tota la comunitat.

“Que l’escola t’acompanyi” és una iniciativa liderada pel Centre Sant Jaume de la Fundació Carles Blanch. Aquesta entitat socioeduca­tiva forma part del sector social dels jesuïtes a Catalunya i té més de vint anys d’experiènci­a al territori. La coordinado­ra de la campanya, Silvia Sala, destaca els tres eixos que donen cos a la proposta: “Volem difondre que l’escola fa que els infants s’obrin al coneixemen­t, els ajuda a relacionar-se amb els altres i els fa créixer com a persones”. Després d’una setmana de curs ja tenen prop d’un centenar d’adhesions a la campanya.

Hi ha contextos en què anar a l’escola no és prioritari, ja que la subsistènc­ia econòmica va al davant

 ??  ?? Treballado­rs del mercat de Sant Roc amb el lema de la campanya
Treballado­rs del mercat de Sant Roc amb el lema de la campanya

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain